Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Metabolisme, sostenibilitat, resilència

ÀMBIT 2

Territori

Les aglomeracions urbanes són realitats complexes, caracteritzades per la intensitat i la quantitat d'interaccions que es concentren en territoris relativament reduïts. Preservar la funcionalitat i la qualitat de vida als territoris metropolitans requereix de la correcta gestió d'aquests fenòmens; una gestió que també fa possible que es desenvolupin les seves potencialitats a través de noves oportunitats de desenvolupament social i econòmic mediambientalment sostenible.

Una dimensió fonamental per a la gestió de la realitat metropolitana és la planificació territorial que l'AMB impulsa a través de diferents instruments urbanístics i que permet incorporar una visió de conjunt, dinàmica i transversal, a l'evolució del territori metropolità. Un element destacat en aquest àmbit serà la redacció del nou Pla director urbanístic metropolità, que ha d'establir les bases de l'ordenació territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona per a les pròximes dècades.

La vertebració territorial també es materialitza amb la construcció i gestió de les infraestructures que fan possible el funcionament de la ciutat metropolitana, tot garantint que el conjunt funcioni com un territori integrat, evitant la segregació de determinats territoris o col·lectius socials, i assegurant en tot moment la preservació de la matriu ambiental sobre la que se sustenten. En aquest àmbit, l'AMB desenvolupa una actuació decidida a través de la gestió directa de les infraestructures de titularitat metropolitana, de l'assistència als municipis en l'execució de les seves competències i en el seguiment de la resta d'administracions que intervenen en la construcció i gestió d'infraestructures a l'àrea metropolitana de Barcelona.

I també amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes, l'AMB desenvolupa projectes que els afecten més directament en les seves experiències del dia a dia, rehabilitant l'espai urbà dels pobles i ciutats, acostant els espais naturals a través de la xarxa de parcs metropolitans i de la rehabilitació dels rius i platges, construint equipaments públics i invertint en la millora dels espais d'activitat econòmica i industrial que han de garantir la competitivitat econòmica del nostre territori; actuacions totes elles orientades a la garantia d'una cohesió social que es completa amb l'articulació d'una veritable política d'habitatge, destinada a treballar pel dret a l'habitatge i garantir el mandat de solidaritat urbana per als col·lectius amb menys renda mitjançant la rehabilitació del parc d'habitatges, la construcció d'habitatge social i la generació de patrimonis públics d'habitatge de lloguer.

Per respondre a aquesta realitat descrita es proposen les següents línies d'intervenció:
 • La planificació urbanística, eina estratègica pel desenvolupament territorial
 • Infraestructures per a la cohesió social, econòmica i ambiental
 • Espai públic i equipaments per reforçar les igualtats d'oportunitats i la qualitat de vida
 • Consolidació del dret a l'habitatge
 • Millores de barris i polítiques de rehabilitació d'habitatges i de suport als ajuntaments
La planificació urbanística, eina estratègica pel desenvolupament territorial
Desplegar un model de planificació i coordinació de les infraestructures per a la cohesió social i territorial a escala metropolitana
 • Objectiu 2.1 Liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional a escala local entorn de les infraestructures d'interès metropolità.
  Actuacions

  2.1.1. Crear una comissió metropolitana de coordinació sobre les infraestructures d'interès metropolità on s'analitzaran, conjuntament amb els municipis, els plans, programes i projectes d'àmbit metropolità promoguts per les diferents administracions estatal i catalana, tot reclamant la funció d'autoritat en aquesta matèria.

  2.1.2. Reclamar de les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i per a la competitivitat econòmica de la metròpoli.

  2.1.3. Efectuar el seguiment de les principals obres d'infraestructura que s'executin dins de l'àmbit metropolità i vetllar per la seva funcionalitat amb relació al món local.

  2.1.4. Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.

  2.1.5. Vetllar perquè les infraestructures de gran impacte (aeroport, port, traçat del mallat elèctric, etc....) s'adaptin a les necessitats i potencialitats de resiliència del territori.
 • Objectiu 2.2 Vetllar de forma especial pel manteniment i la potenciació dels serveis ecosistèmics associats als diferents elements de la infraestructura verda metropolitana.
  Actuacions

  2.2.1. Participar en els òrgans territorials de gestió, com són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, estudiar la participació de l'AMB en el Parc Agrari del Llobregat i la integració dels instruments de gestió dels espais lliures i naturals de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat.

  2.2.2. Redactar els projectes de restauració per tal de mitigar els impactes que representen amenaces per a la integritat o la connectivitat dels principals espais oberts metropolitans.

  2.2.3. Impulsar processos d'assessorament específic als municipis per al control del traçat i la mitigació dels impactes de les infraestructures territorials que afecten paisatge natural i urbà.

  2.2.4. Donar suport als processos participatius i taules de treball municipal.

  2.2.5. Fomentar models territorials que augmentin la resiliència del territori front  a pertorbacions naturals mitjançant l'estímul de les activitats agropecuàries.
 • Objectiu 2.3 Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.
  Actuacions

  2.3.1. Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.

  2.3.2. Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.

  2.3.3. Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans, finalitzant els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.
 • Objectiu 2.4 Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació "smart".
  Actuacions

  2.4.1. Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'ACA, protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.

  2.4.2. Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.

  2.4.3. Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.

  2.4.4. Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.

  Objectiu 2.5 Promoure la gestió i modificació del planejament del Parc Natural de Collserola. 
 • Objectiu 2.5 Promoure la gestió i modificació del planejament del Parc Natural de Collserola.
  Actuacions

  2.5.1. Impulsar la redacció del Pla especial de Protecció del Parc Natural de Collserola.

  2.5.2. Assumir les funcions de Secretaria Tècnica de les comissions institucional i coordinar els treballs de l'equip redactor del Pla especial.

  2.5.3. Aprofundir en l'encaix territorial del Parc de Collserola mitjançant la coordinació de l'àmbit funcional definit al Pla especial del Parc amb els treballs endegats en el marc del PDU.
 • Objectiu 2.6 Coordinar la gestió de les rondes de Barcelona.
  Actuacions

  2.6.1. Estudiar el model d'explotació fins a definir, en un termini mitjà, un pla d'inversions destinat a la implantació de mesures tecnològiques i de control que millorin la seguretat i la qualitat del servei, l'agilitat operativa, l'increment de l'eficiència energètica i la resiliència. 
Espai públic i equipaments per reforçar les igualtats d'oportunitats i la qualitat de vida
Consolidació del dret a l'habitatge
 • Objectiu 4.1 Impulsar l'estratègia metropolitana de l'habitatge tot coordinant el conjunt dels actors implicats per tal de consolidar el dret a l'habitatge.
  Actuacions

  4.1.1. Definir una política metropolitana d'habitatge fonamentada en programes específics de recuperació d'habitatges buits, rehabilitació extensiva, lloguer social i promoció d'habitatge assequible conjuntament amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.

  4.1.2. Implicar totes les administracions de l'àmbit metropolità per tal d'unificar criteris i estratègies respecte a les polítiques d'habitatge.
 • Objectiu 4.2 Reforçar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge com a instrument d'anàlisi i suport a les polítiques públiques en aquesta matèria.
  Actuacions

  4.2.1. Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge, demanda i proposta de mesures per a corregir els desequilibris, amb la cooperació del Consorci Metropolità de l'Habitatge.

  4.2.2. Realitzar propostes sobre l'adaptabilitat a les noves realitats socials (familiars, demogràfiques, etc.) per garantir el manteniment d'una qualitat d'edificació d'acord amb els paràmetres de benestar i qualitat de vida.

  4.2.3. Recollir informació relativa a l'exclusió social residencial (persones sense sostre, sense habitatge, amb habitatge insegur o inadequat), així com dades sobre desnonaments, emergències socials i diferències socials en els municipis metropolitans.

  4.2.4. Realitzar estudis conjuntament amb els municipis sobre els nivells d'endeutament, l'increment de la morositat residencial metropolitana i el cens d'habitatge buit.

  4.2.5. Aportar informació necessària, en matèria d'habitatge, per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.
 • Objectiu 4.3 Incrementar l'oferta i disponibilitat d'habitatge per a lloguer social a l'àrea metropolitana de Barcelona.
  Actuacions

  4.3.1. Constituir un nou operador per a la construcció o adquisició d'habitatge per a la creació d'un parc públic metropolità d'habitatge de lloguer.

  4.3.2. Treballar conjuntament amb els ajuntaments metropolitans per incrementar les borses d'habitatge social.

  4.3.3. Explorar vies amb criteris de tarifació social metropolitana respecte al lloguer protegit.

  4.3.4. Elaborar una política de prevenció de les emergències socials metropolitanes en qüestió d'habitatge a través de la gestió i coordinació de programes d'emergència social.
 • Objectiu 4.4 Eixamplar el parc d'habitatge públic.
  Actuacions

  4.4.1. Estudiar la viabilitat de patrimoni i sòl públic per tal de satisfer la demanda i les necessitats d'habitatge protegit.

  4.4.2. Promoure l'actuació conjunta a nivell metropolità i concertar amb les entitats financeres, els grans tenedors i la SAREB les línies de treball per a fer possibles els projectes de nous habitatges de titularitat pública i de suport a la cessió d'habitatge privat per a ús social.

  4.4.3. Concertar amb les propietats d'immobles buits per a destinar-los a ús social amb garanties públiques.

  4.4.4. Promoure i construir habitatges assequibles en les diferents formes d'accés, permetent redactar, construir i gestionar els projectes corresponents.

  4.4.5. Impulsar noves formes d'accés a l'habitatge: dret de superfície, masoveria urbana, propietat compartida, propietat temporal, cooperativa de cessió d'ús...
 • Objectiu 4.5 Promoure la gestió òptima de l'habitatge, tant públic com privat buit, per a ús social.
  Actuacions

  4.5.1. Desplegar un reglament metropolità específic en l'àmbit del lloguer de l'habitatge social amb paràmetres de participació, i també un contracte social.

  4.5.2. Gestionar de manera eficient el parc de lloguer (públic i privat), ajudant a superar les situacions de vulnerabilitat i facilitant una rotació raonable de l'habitatge per a nous demandants.

  4.5.3. Avaluar periòdicament les empreses d'habitatge públic municipals sota uns paràmetres comuns d'eficiència, eficàcia i resultats, i exercir l'auditoria metropolitana com a segell de garantia de bona gestió i praxis.
Millores de barris i de suport als ajuntaments
 • Objectiu 5.1 Coordinar una estratègia metropolitana de millora de barris.
  Actuacions

  5.1.1. Establir objectius metropolitans en matèria de renovació urbana per municipi i per zona/barri conjuntament amb els ajuntaments i en coordinació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, especialment referits a la millora de l'espai públic i els equipaments.

  5.1.2. Participar en el desenvolupament d'una estratègia integral a l'eix del Besòs des d'una perspectiva global en tots els àmbits socials, econòmics, territorials, d'infraestructures, etc. Atenent especialment a la potenciació dels recursos territorials existents, humans, naturals, culturals i urbanístics, com per exemple els espais fluvials i costaners o l'entorn de les "Tres Xemeneies" i els seus contextos urbans.

  5.1.3. Facilitar el desenvolupament d'estratègies similar en aquells espais metropolitans en que els municipis manifestin la seva voluntat de treballar de forma coordinada