Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

Jose Manuel Piña Martinez
Bona tarda, Em dic Josep i resideixo al municipi de Badalona desde fa mes de 30 anys, i concretament el barri de Lloreda. En relació al transport públic-mobilitat a aquesta zona on visc, voldria reivindicar que al 2010 es va presentar l' estudi de perllongació de la linea 1 de TMB desde Fondo cap als nous trams: 'Lloreda' i 'Sant crist', projecte presentat pel secretari de movilitat sr. Manel Nadal i alcalde sr.Jordi Serra i que desde llavors continua estancat sense aprovació. És una realitat que els veïns de barris com lloreda, sant crist, etc (de la part muntanya de badalona) ens trobem bastant aïllats de les dos parades de metro meé properes: fondo (llindant quasibé amb santa coloma) o pep ventura, i sovint són barris amb fortes pendents i desnivells, amb la dificultat que suposa anar carregats amb bosses de compra, gent gran, etc. Es per aquest motiu que crec seria interesant activar aquest antic projecte de perllongació per millorar l' accesibilitat i al cap a la fi la qualitat de vida d' aquets barris. D'altra banda, des del punt de vista de mobilitat ecològica i sostenible demanaria que s'ampliés el servei de bicing a Badalona amb la construcció de noves parades de bicis, com ja des de fa anys funciona al centre de barcelona-ciutat amb exit d' abonats sobretot el sector jovent i estudiants. Voldria em responguessin per part del dpt. competent quin és el pla estratègic previst per aquest dos temes exposats. Molt agraït.

Llegir més

7

Suports

La comunicació existente entre Molins de Rei , Sant Vicenç dels Horts i Pallejà a peu o en bici, es pràcticament impossible sense jugar-se la vida en els creuaments i no existeix espai suficient ni tant sols per anar a peu.

Malgrat l'existència del pont, aquest es va dissenyar i construir en el seu dia obviant als viannats i ciclistes.  Per aquesta raó avui a 2016 , es fa imprescindible una actuació que permeti la connexió d'aquests tres municipis metropolitans de manera sostenible i segura i no solament amb vehicles.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Reutilitzar les tres xemeneies i l'edifici de turbines amb un gran equipament cultural de nivell europeu que contempli l'activitat econòmica pròpia que en generi. L'equipament haurà de fer una reserva d'espai suficient perquè, com a mínim, els visitants puguin interpretar l'edifici en el seu context històric a nivell tècnic, econòmic i social. Seria desitjable que també pogués explicar el passat industrial i obrer dels nombrosos conjunts industrials que van ocupar el litoral barcelonès des de Poble Nou fins a Montgat.

 • Millorar l'actual zona esportiva (Poliesportiu Marina Besòs i camp de futbol Ruiz Casado) i recuperar la piscina descoberta desapareguda per la instal·lació de les carpes d'oci nocturn de la discoteca «Atlàntida».

 • Millorar i ampliar l'actual Parc del litoral integrant-lo biològicament amb la desembocadura del riu.

 • Recuperar les platges fent-les accessibles al bany i a les activitats pròpies de la costa però preservant la zona més propera a la desembocadura el màxim de naturalitzada en connexió biològica amb el riu i el Parc del litoral.
 • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).

Llegir més

7

Suports

AMB

Parc Natural de Collserola

| Autor/a: AMB

Promoure la gestió i modificació del planejament del Parc Natural de Collserola.
 • Impulsar la redacció del Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola.
 • Assumir les funcions de Secretaria Tècnica de la comissió institucional i coordinar els treballs de l'equip redactor del Pla especial.
 • Aprofundir en l'encaix territorial del Parc de Collserola mitjançant la coordinació de l'àmbit funcional definit al Pla especial del Parc amb els treballs endegats en el marc del PDU.

Llegir més

8

Suports

AMB

tram metropolità del riu Llobregat

| Autor/a: AMB

Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació smart.
 • Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.
 • Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.
 • Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.
 • Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.

Llegir més

6

Suports

AMB
Coordinar una estratègia metropolitana de millora de barris.
 • Establir objectius metropolitans en matèria de renovació urbana per municipi i per zona/barri conjuntament amb els ajuntaments, especialment els referits a la millora de l'espai públic i els equipaments.
 • Participar en el desenvolupament d'una estratègia integral a l'eix del Besòs des d'una perspectiva global en tots els àmbits socials, econòmics, territorials, d'infraestructures, etc.
 • Facilitar el desenvolupament d'estratègies similar en aquells espais metropolitans en què els municipis manifestin la seva voluntat de treballar de forma coordinada.

Llegir més

11

Suports

AMB

Ampliació del nombre de parcs

| Autor/a: AMB

Impulsar l'ampliació del nombre de parcs, amb l'objectiu de ser presents a tots els municipis metropolitans.
 • Incorporar al sistema de gestió dels espais públics els mecanismes i sensors necessaris per tal de fer-ne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.
 • Implementar una plataforma Smart per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.
 • Generalitzar a tots els parcs i platges metropolitans la instal·lació de Jugatecambientals.
 • Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.
 • Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.

Llegir més

5

Suports

AMB

Impulsar la construcció de vials

| Autor/a: AMB

Impulsar la construcció de vials ciclables, de vianants i cívics als diferents espais públics metropolitans.
 • Impulsar l'estudi de la xarxa metropolitana de carrils ciclables i promoure i executar-ne diferents trams.
 • Promoure l'adequació de carrils de vianants i cívics en els projectes, molt especialment per unir el centre i la perifèria de cada nucli urbà, tot garantint les connexions interurbanes dels vials ciclables i peatonals.

Llegir més

10

Suports

AMB

Gestió dels espais públics

| Autor/a: AMB

Desenvolupar les noves fórmules de treball ja implementades per aconseguir millores qualitatives en la gestió dels espais públics com a elements transformadors per al benestar de les persones.
 • Incorporar al sistema de gestió dels espais públics els mecanismes i sensors necessaris per tal de fer-ne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.
 • Implementar una plataforma Smart per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.
 • Generalitzar a tots els parcs i platges metropolitans la instal·lació de Jugatecambientals.
 • Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.
 • Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.

Llegir més

4

Suports

AMB

Activar el potencial del patrimoni metropolità, especialment el vinculat amb la xarxa de parcs metropolitans i amb els edificis inclosos al catàleg de patrimoni.

 • Impulsar projectes de millora del patrimoni construït als parcs de la xarxa de parcs metropolitans.
 • Impulsar projectes i actuacions de millora dels edificis inclosos al catàleg de patrimoni dels municipis metropolitans.

Llegir més

6

Suports

Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

Següent
13