Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Medi ambient

ÀMBIT 3

Medi ambient

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), igual que passa a la resta de grans aglomeracions urbanes contemporànies, afronta una sèrie de reptes ambientals tant globals com locals derivats del seu propi funcionament. És a les metròpolis on es consumeixen la major part dels recursos naturals del planeta (energia, aigua, materials) i on es generen bona part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (principals responsables del canvi climàtic) i dels residus (sòlids urbans, aigües residuals).

En aquest context, durant el període 2015-2019 l'AMB farà de la millora del metabolisme urbà i ambiental un element transversal del conjunt de polítiques i serveis de l'administració metropolitana amb l'objectiu de reforçar i garantir la sostenibilitat i resiliència del territori metropolità.

Aquest objectiu, que informarà tota l'actuació de l'Àrea de Medi Ambient, es concretarà en actuacions com la millora de la protecció dels recursos naturals i de la infraestructura verda metropolitana; en el manteniment de l'aposta per la millora contínua de l'estalvi i de l'eficiència en la utilització de recursos bàsics, com ara l'aigua, i l'energia; en l'aplicació dels principis de l'economia circular en la gestió dels residus municipals; en la lluita contra el canvi climàtic i l'adaptació als seus efectes i en el foment de les activitats econòmiques sostenibles que han de conduir a la millora de la innovació, a la creació de llocs de treball i a fomentar formes de desenvolupament inclusiu sostenibles.

En síntesi, l'Àrea de Medi Ambient promourà la coordinació i la formulació d'un Pla d'actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, l'establiment de mesures de mitigació davant del canvi climàtic i la formulació d'una Agenda 21 metropolitana. (Pla de sostenibilitat ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona).
Aquestes actuacions aniran acompanyades de programes d'educació i conscienciació ambiental i d'un esforç per la millora contínua dels sistemes metropolitans de transport públic, de la planificació territorial, de l'abastament i tractament d'aigües i del sistema de gestió de residus, activitats totes elles essencials i plantejades des d'una perspectiva holística i transversal per tal d'afavorir la transició cap a una l'àrea metropolitana més resilient i amb una major capacitat adaptativa que esdevingui una urbs de referència en el context internacional.

En aquesta àrea es plantegen tres línies principals d'actuació:
 • Convertir la ciutat metropolitana en capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.
 • Desenvolupar l'abastament, subministrament i tractament d'aigua de forma equilibrada i socialment justa.
 • Avançar cap a una economia circular en matèria de residus.
La ciutat metropolitana, capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica
 • Objectiu 1.1 Impulsar l'estalvi i eficiència energètica i fomentar les energies renovables.
  Actuacions

  1.1.1. Fer un pla d'accions i estratègies de transició energètica constituint una taula de treball amb participació dels municipis, que integri la generació i distribució d'energia renovable, a la recerca de l'autosuficiència i en coherència amb els objectius europeus de reducció dels gasos d'efecte hivernacle.

  1.1.2. Promoure l'Operador metropolita de l'energia, definint-ne les bases legals i operatives.

  1.1.3. Fomentar les instal·lacions d'energies renovables i de generació distribuïda, promovent, si escau, la gestió de les instal·lacions en aquest àmbit.
 • Objectiu 1.2 Garantir el dret fonamental d'accés a l'energia.
  Actuacions

  1.2.1. Participar en la definició d'un model metropolità per l'autonomia energètica a les llars que Impulsi plans, mesures i acords amb les companyies subministradores Capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadania en general per prevenir i mitigar el malbaratament energètic, per fomentar l'autonomia i l'eficiència energètica i lluitar contra el canvi climàtic.

  1.2.2. Col·laborar en la definició d'estratègies innovadores de finançament de la rehabilitació energètica d'edificis.
 • Objectiu 1.3 Mitigar i promoure l'adaptació al canvi climàtic i lluitar contra la contaminació atmosfèrica.
  Actuacions

  1.3.1. Definir l'Estratègia del carboni i l'energia pel proper quadrienni 2016-2019 amb objectius de reducció d'emissions i amb especial consideració dels objectius d'estalvi, eficiència i promoció d'energies renovables d'acord amb els compromisos europeus.

  1.3.2. Actualitzar el Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'AMB i continuar amb la seva extensió de manera coordinada amb la promoció i suport als plans d'adaptació locals dels municipis metropolitans i desplegar els compromisos de la Declaració pel Clima de manera participada amb diferents agents i actors de la ciutadania aprofundir en el pla de treball del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.

  1.3.3. Impulsar l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic com a observatori i òrgan consultiu i treballar activament en el marc dels compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic (Acord de París, Pactes d'Alcaldes per l'Energia Sostenible, Mayors Adapt, etc.).

  1.3.4. Establir mesures per a la reducció de l'ús de pesticides, herbicides i cercar mecanismes de resiliència natural pel control del sotabosc.
 • Objectiu 1.4 Educar i sensibilitzar la ciutadania en tots aquells vectors ambientals de competència de l'AMB que es refereixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'eficiència de l'ús dels recursos, potenciant els objectius i les línies d'acció del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES)
  Actuacions

  1.4.1. Integrar la mobilitat sostenible i la prevenció de la contaminació atmosfèrica com a noves temàtiques del PMES, en col·laboració amb els municipis i els agents socials, així com la prevenció en matèria de residus.

  1.4.2. Realitzar la primera revisió del PMES l'any 2017 per tal d'actualitzar, si escau, els objectius i accions definits fins al 2020 i desenvolupar el PMES mitjançant les TIC i aprofitant el potencial de les xarxes socials.
 • Objectiu 1.5 Millorar els tràmits d'intervenció administrativa ambiental que formen part de les competències de l'AMB.
  Actuacions

  1.5.1. Consolidar la Ponència metropolitana d'avaluació ambiental, agilitzant la tramitació dels informes de la Ponència metropolitana i del vector aigua (autoritzacions d'abocament), mitjançant un operatiu en línia que garanteixi la transparència del procediment.

  1.5.2. Supervisar i controlar les obligacions mediambientals de les instal·lacions metropolitanes, per tal de minimitzar l'impacte sofert de les persones i activitats potencialment afectades, sobretot per les olors produïdes a les plantes de tractament de residus municipals de l'entorn metropolità i a les estacions depuradores d'aigües residuals.

  1.5.3. Col·laborar amb els municipis en l'elaboració dels mapes de capacitat acústica i dels mapes estratègics de sorolls, d'acord amb la legislació sectorial.
 • Objectiu 1.6 Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
  Actuacions

  1.6.1. Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.

  1.6.2. Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents pel conjunt dels organismes metropolitans. Integrant el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.
Desenvolupar l'abastament, subministrament i tractament d'aigua de forma equilibrada i socialment justa
 • Objectiu 2.1 Desenvolupar el principi de dret a l'aigua i garantir la governança del servei des d'una perspectiva equilibrada socialment, financera i ambiental.
  Actuacions

  2.1.1. Garantir uns preus del servei de distribució d'aigua que tinguin en compte la capacitat econòmica de les persones i famílies, establint criteris de progressivitat homogènia en els blocs de tarifació del consum a l'àrea metropolitana.

  2.1.2. Elaborar una memòria sobre les alternatives de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l'aigua, a partir de l'anàlisi de la situació actual dels models de prestació, de l'avaluació dels actius connexes del servei, i que inclogui les corresponents avaluacions jurídiques, tècniques, socials, ambientals i econòmiques rellevants del servei. Constituir una Taula Política i una Comissió tècnica d'Estudi que desenvoluparà els treballs corresponents.

  2.1.3. Facilitar, en aquells municipis on finalitzin els actuals contractes de gestió, a l'opció per una gestió municipal a escala local, sempre i quan es pugui garantir la viabilitat jurídica i econòmica i el propi manteniment de la xarxa.

  2.1.4. Incorporar al pla director del cicle de l'aigua les necessitats de finançament del servei de sanejament d'aigües, per tal de negociar amb l'Agència Catalana de l'Aigua la seva participació.
 • Objectiu 2.2 Redactar el Pla director del cicle de l'aigua vetllant per l'existència de recursos d'aigua suficients per a tota la demanda del territori. Actuacions
  Actuacions

  2.2.1. Realitzar l'avaluació i seguiment dels recursos hídrics disponibles a l'àrea metropolitana dins del Pla del cicle integral.

  2.2.2. Fer un Pla metropolità d'aprofitament d'aigua freàtica, d'aigua regenerada i d'aigua pluvial en el marc del Pla del cicle integral de l'aigua.

  2.2.3. Millorar l'eficiència dels serveis de subministrament en baixa amb l'aprovació d'inversions, reduint els nombre d'aforaments a la xarxa de subministrament d'aigua potable en baixa.

  2.2.4. Fomentar l'estalvi d'aigua fent-ne un ús responsable, amb mesures informatives i divulgatives.

  2.2.5. Definir i supervisar els indicadors de l'objectiu de sanejament d'aigües.
 • Objectiu 2.3 Establir acords amb l'ACA, com a ens responsable, per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals.
  Actuacions

  2.3.1. Exigir a l'ACA la reducció del nombre d'habitants que no estan connectats a la xarxa de sanejament en alta mitjançant l'execució d'obres pendents a diverses urbanitzacions de Castellbisbal i Cervelló.

  2.3.2. Executar obres de sanejament que proporcionin un sistema més segur i robust, entre altres el nou col·lector del Morrot.

  2.3.3. Minimitzar els impactes en el medi provocats per avaries o reparacions de les instal·lacions existents, amb la reducció de l'impacte del col·lector de Llevant.

  2.3.4. Minimitzar les afectacions de qualitat de les depuradores (efluents i fangs) especialment amb el tractament de fangs de la planta del Besòs.
 • Objectiu 2.4 Impulsar un Programa de prevenció d'inundacions pluvials.
  Actuacions

  2.4.1. Treballar per minimitzar els efectes de les inundacions d'aigües pluvials promovent noves actuacions i el manteniment dels serveis existents.

  2.4.2. Donar suport als ajuntaments i a l'ACA en la neteja i manteniment de les lleres públiques.
Avançar cap a una economia circular en matèria de residus
 • Objectiu 3.1 Redactar i desenvolupar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM 2017 – 2024), dins del concepte d'economia circular.
  Actuacions

  3.1.1. Redactar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) en el marc de continuïtat de les polítiques basades en les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).

  3.1.2. Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat.

  3.1.3. Garantir l'excel·lència en la gestió de les instal·lacions, així com la seva ecoeficiència.

  3.1.4. Incrementar el valor comercial del compost generat a les plantes de compostatge amb l'assoliment d'un segell de qualitat.

  3.1.5. Reforçar la presència de l'AMB a les xarxes internacionals i espanyoles d'intercanvi de coneixement i experiències en gestió de residus.
 • Objectiu 3.2 Potenciar els projectes actuals i definir noves actuacions en prevenció de residus de cara al compliment dels objectius marcats a les normatives europea, espanyola i catalana.
  Actuacions

  3.2.1. Implementar en les deixalleries els centres de reparació i reutilització.

  3.2.2. Estendre el projecte "Reparat Millor que Nou" pel territori metropolità, buscant-ne la sostenibilitat econòmica i promovent la creació de nous llocs de treball i que hi accedeixin empreses d'economia social.

  3.2.3. Fomentar el compostatge comunitari.

  3.2.4. Establir hàbits de consum per a reduir el malbaratament alimentari a les llars i dels grans productors
 • Objectiu 3.3 Reforçar la col·laboració tècnica amb els ajuntaments en actuacions de prevenció i increment de la recollida selectiva en l'estratègia Residu Zero.
  Actuacions

  3.3.1. Coordinar campanyes amb els ajuntaments per assolir els objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva definits per la Comissió Europea.

  3.3.2. Establir un sistema de comunicació periòdic de dades i resultats de la gestió de residus, avaluant i creant informació comparativa de bones pràctiques per a la recollida de residus.

  3.3.3. Fomentar l'ús de les deixalleries com a destí dels aparells elèctrics, piles i residus especials en petites quantitats, per tal d'evitar la toxicitat de la resta de residus, promovent la coordinació de les deixalleries de recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

  3.3.4. Crear un grup multidisciplinar per debatre noves estratègies en la gestió de residus, i que serveixi de plataforma de participació amb els ajuntaments i agents socials.

  3.3.5. Definir un full de ruta per a la incorporació de la majoria dels grans generadors de matèria orgànica, per promoure el tractament d'aquests residus a les plantes metropolitanes d'una manera coordinada i directa, començant pels municipis amb més població.

  3.3.6. Desenvolupar proves pilot en nous sistemes de recollida i gestió com a pas previ per a la seva generalització.

  3.3.7. Estudiar la viabilitat d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) a l'àmbit metropolità.

  3.3.8. Impulsar un conjunt de mesures per tal d'assolir el 45% de recollida selectiva l'any 2019.

  3.3.9. Aconseguir recursos per a continuar amb el programa de restauració ambiental de la Vall de Joan.
 • Objectiu 3.4 Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.
  Actuacions

  3.4.1. Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.

  3.4.2. Millorar els mecanismes d'informació i comunicació en la informació a la ciutadania i a les empreses augmentant la transparència.

  3.4.3. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.

  3.4.4. Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.

  3.4.5. Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.