Accessos directes:

pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Espai de participació

CONVOCATÒRIA

Espai de participació

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '_JOURNAL_CONTEXT_/5356575/5356611/$templateId'
1####SERVEIS
 
2#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService"))
 
3#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil"))
 
4#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService'))
 
5#####
 
6
 
7#### 
 
8## Macro per concatenar l'autor al peu de la imatge
 
9####
 
10#macro (get_figcaption $peu $autor)
 
11  #if ($autor && !$autor.isEmpty() && $peu && !$peu.isEmpty())
 
12    #set($peu = $peu + " | " + $autor)
 
13  #elseif($autor && !$autor.isEmpty())
 
14    #set($peu = $autor)
 
15  #elseif(!$peu || $peu.isEmpty())
 
16    #set($peu = "")
 
17  #end
 
18#end
 
19
 
20####
 
21## Macro per calcular la ruta a la fitxa de detall
 
22####
 
23#macro(get_fitxa_url $id_fitxa $value)
 
24
 
25  ##Recuperar la Fitxa del Workshop
 
26  #set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $id_fitxa))
 
27  #if ($journalArticle)
 
28    #set ($url = $request.attributes.CURRENT_URL)
 
29
 
30    #if ($url.indexOf("/content/")>0)
 
31      #set ($uri = "$url.substring(0, $url.indexOf('/content/'))/content/$journalArticle.getUrlTitle()")
 
32      #set ($workshopBackURL = $request.get("attributes").FRIENDLY_URL)
 
33      
 
34      #if($url.indexOf("?")>0)
 
35        #set ($params = "$url.substring($url.indexOf('?'))&workshopBackURL=$workshopBackURL")
 
36      #else
 
37        #set ($params = "?workshopBackURL=$workshopBackURL")
 
38      #end
 
39
 
40      #set ($value = "${uri}${params}")
 
41    #end
 
42  #end
 
43#end
 
44
 
45####
 
46## macro per formatejar la data
 
47####
 
48#macro(formatejar_data $data_ $return)
 
49
 
50  #if(!$data_ || $data_.isEmpty() || $data_=="0000-00-00") 
 
51    #set ($date_formated = "")
 
52  #else
 
53    #set ($dataMajuscula = false)
 
54    #set ($formatType = "dd.MM.yy")
 
55    #if($data_.indexOf("00-00")>=0) ##només any
 
56      #set ($data_ = $data_.replace("00-00", "01-01"))
 
57      #set ($formatType = "yyyy")
 
58    #elseif($data_.indexOf("00")>=0) ##només any i mes
 
59      #set ($data_ = $data_.replace("00", "01"))
 
60      #set ($formatType = "MM.yyyy")
 
61      #set ($dataMajuscula = true)
 
62    #end
 
63
 
64    #set ($data_aux = $data_.replaceAll("-",""))
 
65    #set ($format = $dateUtil.getISOFormat($data_aux))
 
66    #set ($date_formated = $dateTool.format($formatType, $format.parse($data_aux), $locale))
 
67
 
68    #if ($dataMajuscula)
 
69      #set ($date_formated = "$date_formated.substring(0,1).toUpperCase()$date_formated.substring(1)")
 
70    #end
 
71  #end
 
72  
 
73  #set ($return = $date_formated)
 
74#end
 
75
 
76####
 
77## macro per pintar el com arribar
 
78####
 
79#macro(add_com_arribar_)
 
80  ##LOCALITZACIÓ
 
81  #if (($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca) || $hi_ha_accessos_principals)
 
82    #set ($markerChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ")
 
83    <div class="header"><h5 class="title text-l">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio')</h5></div>
 
84
 
85    ####Formulari CETRAMSA
 
86    #if(($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca) || $hi_ha_accessos_principals)
 
87      <div class="article">
 
88        <form id="comanar" name="comanar" action="http://www.ambmobilitat.cat/Principales/BusquedaTrayecto.aspx" method="post">
 
89          <fieldset class="highlightform">
 
90            <legend class="title text-m">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar')</legend>
 
91            
 
92            <div class="single row col-3 pull-submitbuttons-right">
 
93              <div class="col">
 
94                <label for="comanarOri" class="visuallyhidden">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.origen')</label>
 
95                <input type="text" name="ori" id="comanarOri" placeholder="$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.origen')" />
 
96              </div>
 
97              <div class="col">
 
98                <label for="comanarDest" class="visuallyhidden">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.accessos')</label>            
 
99                <select name="dest" id="comanarDest">
 
100                  #set ($markerCount = 0)
 
101
 
102                  #if($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca)
 
103                    <option value="$on.on_localitzacio.getData()">$markerChars.charAt($markerCount) - $titol.getData()</option>  
 
104                    #set ($markerCount = $markerCount + 1)
 
105                  #end
 
106
 
107                  #if ($hi_ha_accessos_principals)
 
108                    #foreach ($localitzacio_acces in $on.on_accessos.getSiblings())
 
109                      #if(!$localitzacio_acces.on_accessos_titol.getData().isEmpty() && !$localitzacio_acces.on_accessos_geolocalitzacio.getData().isEmpty())
 
110                        <option value="$escapeTool.html(${localitzacio_acces.on_accessos_geolocalitzacio.getData()})">$markerChars.charAt($markerCount) - ${localitzacio_acces.on_accessos_titol.getData()}</option>
 
111                        #set ($markerCount = $markerCount + 1)
 
112                      #end
 
113                    #end
 
114                  #end
 
115                </select>
 
116              </div>
 
117              <div class="col last-child">
 
118                <div class="row col-2">
 
119                  <div class="col">
 
120                    <label for="comanarData" class="visuallyhidden">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.data')</label>
 
121                    <input type="text" name="data" id="comanarData" placeholder="$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.data')" class="datepicker"/>
 
122                  </div>
 
123                  <div class="col last-child">
 
124                    <label for="comanarHora" class="visuallyhidden">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.hora')</label>
 
125                    <input type="text" name="hora" id="comanarHora" placeholder="$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.com_anar.hora.placeholder')"/>
 
126                  </div>
 
127                </div>
 
128              </div>
 
129              <div class="submitbuttons">
 
130                <input type="submit" id="submitFormComAnar" class="button white" value="$escapeTool.html(${languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.cercar')})" />
 
131              </div>
 
132            </div>
 
133          </fieldset>
 
134        </form>
 
135        <form id="transports" name="transports" action="http://www.ambmobilitat.cat/Principales/TransportesCercanos.aspx" method="post">
 
136          <fieldset class="highlightform">
 
137            <legend class="title text-m">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.transports')</legend>
 
138            
 
139            <div class="single row pull-submitbuttons-right">
 
140              <div class="col last-child">
 
141                <label for="transportsDest" class="visuallyhidden">$languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.transports.desti')</label>
 
142                <select name="dest" id="transportsDest">
 
143                  #set ($markerCount = 0)
 
144                  
 
145                  #if($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca)
 
146                    <option value="$on.on_localitzacio.getData()">$markerChars.charAt($markerCount) - $titol.getData()</option>  
 
147                    #set ($markerCount = $markerCount + 1)
 
148                  #end
 
149                  
 
150                  #if ($hi_ha_accessos_principals)
 
151                     #foreach ($localitzacio_acces in $on.on_accessos.getSiblings())
 
152                      #if(!$localitzacio_acces.on_accessos_titol.getData().isEmpty() && !$localitzacio_acces.on_accessos_geolocalitzacio.getData().isEmpty())
 
153                        <option value="${localitzacio_acces.on_accessos_geolocalitzacio.getData()}">$markerChars.charAt($markerCount) - ${localitzacio_acces.on_accessos_titol.getData()}</option> 
 
154                        #set ($markerCount = $markerCount + 1)
 
155                      #end
 
156                    #end
 
157                  #end
 
158                </select>
 
159              </div>
 
160              <div class="submitbuttons">
 
161                <input type="submit" id="submitFormTransports" class="button white" value="${languageUtil.get($locale, 'equipamentdetail.localitzacio.cercar')}" />
 
162              </div>
 
163            </div>
 
164          </fieldset>
 
165        </form>
 
166        <script type="text/javascript">
 
167        //<![CDATA[
 
168          $('#comanar').submit(function() {
 
169
 
170            var ori = $("#comanarOri").val();
 
171            var dest = $("#comanarDest").val();
 
172
 
173            var data = $("#comanarData").val();
 
174            if(data.indexOf("/")>0) {
 
175              data = data.replace("/", "").replace("/", "");
 
176            }
 
177            
 
178            var hora = $("#comanarHora").val();
 
179            if(hora.indexOf(":")) {
 
180              hora = hora.replace(":", "");
 
181            }
 
182
 
183            var url = $("#comanar").attr('action') + "?ori=" + ori + "&dest=" + dest + "&data=" + data + "&hora=" + hora + "&tipus=arrival_time";
 
184            $(location).attr('href', url);
 
185
 
186            return false;
 
187          });
 
188          
 
189          $('#transports').submit(function() {
 
190            
 
191            var lat="",lon="";
 
192            if($("#transportsDest").val().indexOf(",")>0) {
 
193
 
194              var latlngStr = $("#transportsDest").val().split(',', 2);
 
195              lat = latlngStr[0];
 
196              lon = latlngStr[1];
 
197            }
 
198
 
199            var url = $("#transports").attr('action') + "?LAT=" + lat + "&LON=" + lon;
 
200            $(location).attr('href', url);
 
201
 
202            return false;
 
203          });
 
204        //]]>
 
205        </script>
 
206      </div>
 
207    #end
 
208  #end
 
209#end
 
210
 
211####
 
212## macro per afegir la barra de xarxes socials
 
213####
 
214#macro(add_xarxes_socials_)
 
215  ##Parametres per fer l'include d'una macro.
 
216  #set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "5356611"))
 
217  #parse("$globalTemplatesPath/5357315")
 
218	##include compartir xarxes socials - PAM
 
219	#parseByUUID("bba54013-1534-4d1d-86c9-f02c1cda8e45")
 
220#end
 
221
 
222## Recuperar URL de retorn
 
223#set ($backURL = $request.get("parameters").detailBackURL)
 
224#if (!$backURL || $backURL.isEmpty()) 
 
225  #set( $backURL = "http://www.amb.cat") ##valor per defecte
 
226#end
 
227
 
228## Extraiem la informació de la imatge principal
 
229#set($imatge = false )
 
230#set($imatge_nom = false )
 
231#set($imatge_alt = false )
 
232#set($imatge_peu = false )
 
233#set($imatge_autor = false )
 
234#set($hi_ha_imatge = $imatge_principal && $imatge_principal.imatge_principal_fitxer &&
 
235           !$imatge_principal.imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty())
 
236#if($hi_ha_imatge ) 
 
237  #set( $imatge_nom = $imatge_principal.imatge_principal_nom.getData())
 
238  #set( $imatge_alt = $imatge_principal.imatge_principal_textalternatiu.getData())
 
239  #set( $imatge_peu = $imatge_principal.imatge_principal_peu.getData())
 
240  #set( $imatge_autor = $imatge_principal.imatge_principal_autor.getData())
 
241  #set( $imatge = $imatge_principal.imatge_principal_fitxer.getData())  
 
242
 
243  #get_figcaption($imatge_peu $imatge_autor) ##Concatenar l'autor al peu de la imatge
 
244#end
 
245
 
246##Data
 
247#if ($data_rang && $data_rang.data_rang_inici)
 
248  #formatejar_data($data_rang.data_rang_inici.getData(), $dataIni)
 
249#end
 
250#if ($data_rang && $data_rang.data_rang_fi)
 
251  #formatejar_data($data_rang.data_rang_fi.getData(), $dataFi)
 
252#end
 
253#set($hi_ha_data = ($dataIni && !$dataIni.isEmpty()) || ($dataFi && !$dataFi.isEmpty()))
 
254
 
255##Hora
 
256#set($hi_ha_hora = ($data_rang && $data_rang.data_rang_hora && !$data_rang.data_rang_hora.getData().isEmpty()))
 
257
 
258##Estat
 
259#set($hi_ha_estat = ($estat && !$estat.getData().isEmpty()))
 
260
 
261##Municipis
 
262#set($hi_ha_municipis = ($municipis.getOptions() && 
 
263   !$municipis.getOptions().isEmpty() &&
 
264   !$municipis.getOptions().get(0).isEmpty()))
 
265   
 
266
 
267##### ON (si no està informat el camp 'lloc', no es mostra el mapa)
 
268#set ($hi_ha_on = !$on.getSiblings().get(0).on_lloc.getData().isEmpty() && !$on.getSiblings().get(0).on_localitzacio.getData().isEmpty())
 
269
 
270#set ($hi_ha_on_adreca = !$on.on_codi_postal.getData().isEmpty() || 
 
271      !$on.on_adreca.getData().isEmpty() || 
 
272      ($on.on_municipi.getOptions() && 
 
273      !$on.on_municipi.getOptions().isEmpty() && 
 
274      !$on.on_municipi.getOptions().get(0).isEmpty()))
 
275
 
276#set ($hi_ha_accessos_principals = $on.on_accessos && 
 
277      !$on.on_accessos.getSiblings().isEmpty() && 
 
278      !$on.on_accessos.getSiblings().get(0).on_accessos_titol.getData().isEmpty())
 
279
 
280<script src="//www.google.com/jsapi"></script>
 
281<script src="//maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&amp;libraries=geometry&key=AIzaSyDyuP5wLzGIXQ3bpD5XQkaQ4K_sYElOM7M"></script>
 
282<section id="mainWrapper">
 
283  <div class="bigBox">
 
284    <div class="box">
 
285      <div class="header">
 
286        <h4 class="title text-xl withreturn">$titol.getData()</h4>
 
287        ##if ($backURL)
 
288          ##<span class="onright returnbutton">
 
289            ##<a href="$backURL" class="icon inline size-24 icon-backarrow text-s"><strong>$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.back')</strong></a>
 
290          ##</span>
 
291        ###end
 
292        #if ($subtitol && !$subtitol.getData().isEmpty())
 
293        <h4>$subtitol.getData()</h4>
 
294        #end
 
295      </div>
 
296      <div class="article">
 
297        <div class="figure citaMap">
 
298          <div id="map_detail" class="mapwrapper"></div>
 
299        </div>
 
300    
 
301        #if ($hi_ha_data || $hi_ha_hora || $hi_ha_municipis || $hi_ha_estat)
 
302        <dl class="list definition term-medium border border-bottom border-tight col-2">
 
303  
 
304          #if($hi_ha_data)
 
305            #if ($dataIni && !$dataIni.isEmpty() && $dataFi && !$dataFi.isEmpty())
 
306              #set ($dataText_ = "Del ${dataIni} al ${dataFi}")
 
307            #elseif($dataIni && !$dataIni.isEmpty())
 
308              #set ($dataText_ = "Inici ${dataIni}")
 
309            #elseif($dataFi && !$dataFi.isEmpty())
 
310              #set ($dataText_ = "Finalització ${dataFi}")
 
311            #end
 
312            
 
313            #if (!$dataText_.isEmpty())
 
314            <dt>$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.data'):</dt> 
 
315            <dd>$dataText_</dd>
 
316            #end
 
317          #end
 
318          
 
319          #if($hi_ha_hora)
 
320            <dt>Hora:</dt>##$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.hora')
 
321            <dd>$data_rang.data_rang_hora.getData()</dd>
 
322          #end
 
323          
 
324          #if($hi_ha_municipis)
 
325            #set($municipis_ = "")
 
326            #foreach ($m in $municipis.getOptions())
 
327              #if($municipis_ != "")
 
328                #set($municipis_ = $municipis_ + ", ")
 
329              #end
 
330              #set($municipis_ = $municipis_ + $languageUtil.get($locale, $m)) 
 
331            #end
 
332            
 
333            #if($municipis.getOptions().size()==1)
 
334              <dt>$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.municipi'):</dt>
 
335            #else
 
336              <dt>$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.municipis'):</dt>
 
337            #end
 
338            <dd>$municipis_</dd>
 
339          #end
 
340          
 
341          #if (!$on.getSiblings().get(0).on_lloc.getData().isEmpty())
 
342            <dt>$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.lloc'):</dt>
 
343            <dd>$on.getSiblings().get(0).on_lloc.getData()</dd>
 
344          #end    
 
345        </dl>
 
346        #end
 
347        #if( $entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty() )
 
348          $entradeta.getData()
 
349        #end
 
350        #if ($hi_ha_estat)
 
351          ##<dt>$languageUtil.get($locale, 'workshopobertdetail.estat'):</dt> 
 
352          ##<dd>$languageUtil.get($locale, $estat.getData())</dd>
 
353          <div>      
 
354            <ul class="list block col-states collapsed separated">
 
355              #set($approved = false) ##flag que controla si s'ha passat per l'estat aprovat
 
356      
 
357              #if($approved)
 
358                #set($estatCss = "pendent") ##si s'ha passat per l'estat aprovat, segur que no esta fet aquest pas
 
359              #elseif($estat.getData()=="workshop.estat.pendent")
 
360                #set($estatCss = "focus")
 
361                #set($approved = true)
 
362              #else 
 
363                #set($estatCss = "active")
 
364              #end
 
365              <li class="block centred">
 
366                <div class="state $estatCss">
 
367                  <div class="indicator">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.pendent')</div>
 
368                  <div class="text">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.pendent')</div>
 
369                </div>
 
370              </li>
 
371      
 
372              #if($approved)
 
373                #set($estatCss = "pendent") ##si s'ha passat per l'estat aprovat, segur que no esta fet aquest pas
 
374              #elseif($estat.getData()=="workshop.estat.convocat")
 
375                #set($estatCss = "focus")
 
376                #set($approved = true)
 
377              #else 
 
378                #set($estatCss = "active")
 
379              #end
 
380              <li class="block centred">
 
381                <div class="state $estatCss">
 
382                  <div class="indicator">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.convocat')</div>
 
383                  <div class="text">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.convocat')</div>
 
384                </div>
 
385              </li>
 
386      
 
387              #if($approved)
 
388                #set($estatCss = "pendent") ##si s'ha passat per l'estat aprovat, segur que no esta fet aquest pas
 
389              #elseif($estat.getData()=="workshop.estat.actiu")
 
390                #set($estatCss = "focus")
 
391                #set($approved = true)
 
392              #else 
 
393                #set($estatCss = "active")
 
394              #end
 
395              <li class="block centred">
 
396                <div class="state $estatCss">
 
397                  <div class="indicator">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.actiu')</div>
 
398                  <div class="text">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.actiu')</div>
 
399                </div>
 
400              </li>
 
401      
 
402              #if($approved)
 
403                #set($estatCss = "pendent") ##si s'ha passat per l'estat aprovat, segur que no esta fet aquest pas
 
404              #elseif($estat.getData()=="workshop.estat.realitzat")
 
405                #set($estatCss = "focus")
 
406                #set($approved = true)
 
407              #else 
 
408                #set($estatCss = "active")
 
409              #end
 
410              <li class="block centred">
 
411                <div class="state $estatCss">
 
412                  <div class="indicator">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.realitzat')</div>
 
413                  <div class="text">$languageUtil.get($locale, 'workshopdetail.estat.realitzat')</div>
 
414                </div>
 
415              </li>
 
416            </ul>
 
417          </div>
 
418        #end
 
419      </div>
 
420    </div>
 
421  </div>
 
422</section>
 
423
 
424##### CONTINGUT CITA
 
425#set ($hi_ha_contingut_cita = $pestanya && $pestanya.getSiblings().get(0) && $pestanya.getSiblings().get(0).pestanya_titol && !$pestanya.getSiblings().get(0).pestanya_titol.getData().isEmpty())
 
426
 
427##### PESTANYES
 
428#set ($hi_ha_pestanyes = $hi_ha_contingut_cita && $pestanya.getSiblings().get(1) && $pestanya.getSiblings().get(1).pestanya_titol && !$pestanya.getSiblings().get(1).pestanya_titol.getData().isEmpty())
 
429
 
430#if ($hi_ha_contingut_cita)
 
431  #if ($hi_ha_pestanyes)
 
432    <div class="boxtabs">
 
433      <div class="bigBox">
 
434        <div class="grouptabs carouselWrapper" data-navposition="horizontal middle">
 
435          <ul class="list tabs carousel memoria">
 
436            #set($countBloc = 1)
 
437            #foreach ($p in $pestanya.getSiblings())          
 
438      
 
439              #set ($titol_ = $p.pestanya_titol.getData())
 
440              #if(!$titol_.isEmpty())
 
441                <li><a href="#" id="#tab-${IdArticle}${countBloc}">$titol_</a></li>
 
442              #end
 
443      
 
444              #set($countBloc = $countBloc + 1)
 
445            #end
 
446          </ul>
 
447        </div>
 
448        <div class="grouppanels article indented">
 
449          #set($countBloc = 1)
 
450          #foreach ($p in $pestanya.getSiblings())          
 
451    
 
452            #set ($titol_ = $p.pestanya_titol.getData())          
 
453            #if(!$titol_.isEmpty())
 
454    
 
455              <div id="tabcontent-${IdArticle}${countBloc}" class="box panel novisible">
 
456                <div class="article">
 
457                  <div class="documentText">
 
458                    #set ($text_ = $p.pestanya_text.getData())
 
459                    #if(!$text_.isEmpty())
 
460                      $text_
 
461                    #end              
 
462                  </div>
 
463                </div>
 
464              </div>
 
465            #end
 
466    
 
467            #set($countBloc = $countBloc + 1)
 
468          #end
 
469        </div>
 
470      </div>
 
471      #if (($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca) || $hi_ha_accessos_principals)
 
472        <div class="bigBox">
 
473          <div class="extraContentTabs">
 
474            #add_com_arribar_()
 
475          </div>
 
476        </div>
 
477      #end
 
478      <div class="bigBox">
 
479        <div class="extraContentTabs">
 
480          #add_xarxes_socials_()
 
481        </div>
 
482      </div>
 
483    </div>
 
484  #else
 
485    <div class="bigBox">  
 
486      #foreach ($item in $pestanya.getSiblings())
 
487        <div class="box">
 
488          <div class="article documentText">       
 
489            #if (!$item.pestanya_text.getData().isEmpty())
 
490              $item.pestanya_text.getData()
 
491            #end
 
492          </div>
 
493        </div>
 
494      #end
 
495    </div>
 
496    <div class="bigBox">
 
497      <div class="box">
 
498        #add_com_arribar_()
 
499      </div>
 
500    </div>
 
501    <div class="bigBox" #if (!($hi_ha_on && $hi_ha_on_adreca) && !$hi_ha_accessos_principals) #end>
 
502      <div class="box">
 
503        #add_xarxes_socials_()
 
504      </div>
 
505    </div>
 
506  #end
 
507#end
 
508
 
509
 
510<script type="text/javascript">
 
511  mapAMB.init({
 
512    map_canvas : "map_detail",
 
513    zoom: 11
 
514  });
 
515
 
516  #set ($marker_url = '/pam-theme/images/memoria/mapa_icons/generic/')
 
517
 
518  #set ($localitzacio = $on.getSiblings().get(0).on_localitzacio.getData()) ##lat, lon
 
519  #if ($localitzacio.isEmpty()) 
 
520    #set ($localitzacio = "0,0") ##No s'hauria de donar aquest cas
 
521  #end
 
522
 
523  #set ($info_window_text = "$on.getSiblings().get(0).on_adreca.getData()")
 
524  ##set ($info_window_text = $escapeTool.html($info_window_text))
 
525
 
526  mapAMB.createMarker("$info_window_text","$localitzacio".split(",")[0],"$localitzacio".split(",")[1],"","$marker_url"+"A.png","$info_window_text","id",true)       
 
527  mapAMB.center();
 
528</script>
 
529
 
530
 
531<script src="/pam-theme/js/vendor/modernizr.min.js"></script>
 
532<script src="/pam-theme/js/vendor/jquery.flip.js"></script>