Les polítiques metropolitanes s'han d'assentar en l'objectiu bàsic d'avançar cap a un territori més vertebrat. Aquesta vertebració passa per l'impuls de polítiques en l'àmbit urbà, ja sigui pel que fa a la planificació, a la construcció d'infraestructures, a la promoció d'habitatge públic i social o a la posada en valor de l'espai públic. Tots aquests tipus d'actuacions han d'impulsar projectes per aconseguir un territori metropolità més equitatiu, sostenible, socialment just i de qualitat.

En aquest complex moment derivat de la crisi causada per la COVID-19 encara és més important tenir present que és en el territori on s'han de proveir i garantir de manera suficient i accessible els elements essencials per a la construcció de la cohesió social, en termes d'habitatge, espai públic, zones verdes i equipaments. Per tant, una part important de la nostra mirada incorporarà aspectes essencials en les polítiques públiques que derivaran dels reptes d'una situació que és conseqüència de la pandèmia.

Per a l'àmbit de Territori i Administració continua sent central, durant el període 2019-2023, facilitar l'accés a l'habitatge social i assequible per garantir un habitatge digne per a tothom,  aconseguir una millora de la qualitat constructiva, l'eficiència energètica i l'accessibilitat del parc construït, i incorporar criteris de resiliència urbana que permetin reduir la vulnerabilitat del parc d'habitatges enfront de situacions de pandèmies i confinaments. Aquesta és una de les prioritats dels ODS de Nacions Unides que s'han integrat dins de línies clau de l'AMB. En aquest sentit, es continuarà desenvolupant l'estratègia metropolitana d'habitatge social i assequible sustentada en un mandat de solidaritat urbana dins d'un marc de col·laboració amb els ajuntaments i la resta d'administracions amb competències en habitatge.

Es farà front al problema de l'accés a l'habitatge perquè tothom el tingui garantit i complir, així, un criteri de solidaritat urbana a l'àmbit territorial de l'AMB. La política metropolitana d'habitatge sumarà a la construcció de nous habitatges les actuacions necessàries per a la rehabilitació del parc d'habitatge dels nuclis urbans. Es protegiran i es promouran els sistemes naturals i es preservaran els espais lliures, sobre la base dels grans parcs naturals i periurbans, els parcs metropolitans i urbans, les platges metropolitanes, i els espais fluvials i agraris com a grans connectors de la biodiversitat del sistema.

D'altra banda, es mantindran les tasques de foment de la cohesió territorial a través de la coordinació de plans, programes i projectes d'abast metropolità. Així mateix, s'abordaran els reptes de vertebració territorial des del prisma de la sostenibilitat, tot treballant en àmbits com la preservació d'espais naturals i lliures i el foment d'infraestructures per al desenvolupament sostenible. També es treballarà per assolir un sistema de finançament adequat per als serveis metropolitans.

Cal reforçar la fiscalitat pròpia i, alhora, assegurar més participació de l'Estat i de la Generalitat en el finançament dels serveis metropolitans, com ara el finançament del sistema de transport públic. Cal treballar junts per aconseguir l'indispensable equilibri financer que garanteixi la prestació de serveis metropolitans i la seva millora. En aquest sentit hem de desenvolupar una mirada molt responsable sobre els efectes que tindrà la crisi pandèmica en les finances públiques en general i adaptar els nostres projectes a l'evolució objectiva de les mateixes. 

Finalment, es continuarà abordant la necessària modernització administrativa. Els reptes metropolitans requereixen una administració àgil, eficient, col·laborativa i que posi èmfasi en el bon govern i el govern obert.

Per respondre a aquests reptes es proposen les següents línies d'intervenció:

 • Garantir el dret a l'habitatge
 • Coordinació de plans, programes i projectes d'abast metropolità
 • Preservació d'espais naturals i lliures
 • Infraestructures per al desenvolupament sostenible
 • Modernització de l'administració
Garantir el dret a l'habitatge
ODS3
 
ODS 10
 
ODS 11
 
ODS 17
 • Objectiu 4.1. Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l'habitatge en el marc del territori metropolità
  Actuacions

  4.1.1. Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.

  4.1.2. Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció oficial, a partir dels criteris aprovats pel RDL 26/2020.

  4.1.3. Establir acords de cessió d'habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs d'habitatge buit o per rehabilitar.

  4.1.4. Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge i desenvolupar les competències de coordinació que el Decret llei 17/2019 atorga a l'AMB en aquesta matèria.

  4.1.5. Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge.

  4.1.6. Estudiar possibles intervencions extraordinàries o especials que derivin de necessitats nascudes arran de la pandèmia de la COVID-19.
 • Objectiu 4.2. Continuar fent la funció d'estudi i anàlisi de l'àmbit de l'habitatge com a mecanismes per a la presa de decisions i l'orientació de les polítiques públiques
  Actuacions

  4.2.1. Continuar les tasques d'informació i anàlisi del sector de l'habitatge a través de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.

  4.2.2. Analitzar noves actuacions per complementar l'estratègia metropolitana de l'habitatge, en forma de programes d'emergència i ajuts gestionats a través dels municipis.
 • Objectiu 4.3. Contribuir a incrementar l'oferta d'habitatge assequible al territori metropolità
  Actuacions

  4.3.1. Continuar les polítiques de construcció d'habitatge assequible i de qualitat mitjançant l'IMPSOL, que preveuen la construcció de 2.000 habitatges.

  4.3.2. Construir, mitjançant l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona, 4.500 habitatges de lloguer assequible en règim de protecció indefinit, amb la incorporació d'un soci privat dins de la societat.
 • Objectiu 4.4. Rehabilitació i millora integral de barris metropolitans
  Actuacions

  4.4.1. Reforçar la política de rehabilitació extensiva a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge amb l'objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 barris metropolitans de 10 municipis, amb una inversió de 100 milions d'euros.
 • Objectiu 4.5. Qualitat arquitectònica al servei de les persones
  Actuacions

  4.5.1. Tendir a generar habitatge adaptable, inclusiu, no jerarquitzat i amb perspectiva de gènere i amb innovació. La flexibilitat i la perspectiva de gènere en el disseny dels habitatges podrà garantir l'adaptabilitat  funcional al llarg de la seva vida útil.

  4.5.2. Encaminar els projectes, en la mesura que sigui possible, a crear terrasses i balcons, imprescindibles en zones de clima mediterrani. En un projecte, la condició climàtica s'aconsegueix amb terrassa pròpia i coixí climàtic d'hivern i amb una habitació intermèdia i reguladora climàticament a l'estiu. La potenciació dels espais comunitaris com a espais intermedis entre l'habitatge i la ciutat han d'afavorir la millora de les relacions socials.

  4.5.3. Incloure aspectes bioclimàtics i d'eficiència energètica en la concepció dels nous edificis d'habitatge protegit.  Impulsar una estratègia bioclimàtica i energètica d'àmbit metropolità que prengui en consideració els efectes de les pandèmies i els confinaments.
Coordinació de plans, programes i projectes d'abast metropolità
ODS11
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 5.1. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
  Actuacions

  5.1.1.  Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.

  5.1.2. Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.

  5.1.3. Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.

  5.1.4. Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.

  5.1.5. Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.

  5.1.6. Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.

  5.1.7. Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.

  5.1.8. Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.

  5.1.9. Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.
Preservació d'espais naturals i lliures
ODS11
 
ODS 13
 
ODS 14
 • Objectiu 6.1. Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes
  Actuacions

  6.1.1. Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat.

  6.1.2. Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana.

  6.1.3. Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.

  6.1.4. Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

  6.1.5. Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els projectes per millorar-ne la qualitat.

  6.1.6. Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER. 

  6.1.7. Incorporar totes les recomanacions i disposicions organitzatives i de tractament dels espais que augmentin la seguretat i la prevenció en matèria de prevenció sanitària en els aspectes relacionats amb la pandèmia de la COVID-19 en la preservació dels espais naturals.
 • Objectiu 6.2. Donar una consideració especial a la planificació dels espais lliures territorials que defineixen els grans parcs naturals i agraris
  Actuacions

  6.2.1. Donar suport als municipis per reduir l'abandonament de camps de conreu i d'espais agroforestals metropolitans, per tal de fer-los més productius. Facilitar les activitats d'agricultura urbana que abastin tant la producció d'aliments com el processament i la comercialització.

  6.2.2. Reduir el risc d'incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal.

  6.2.3. Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l'obligació dels titulars de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la vegetació.
Infraestructures per al desenvolupament sostenible
ODS3
 
ODS 9
 
ODS 11
Modernització de l'Administració
ODS5
 
ODS11
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 8.1. Garantir la proximitat i la participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis públics i el dret a la bona administració
  Actuacions

  8.1.1. Actualitzar les cartes de servei de les diferents àrees de la Institució per adaptar-les als objectius corresponents al mandat i retre comptes.

  8.1.2. Establir mecanismes per avaluar l'opinió dels sectors interessats i de la ciutadania en general sobre la qualitat dels serveis metropolitans, i definir els mecanismes d'integració dels suggeriments com a element de millora en la prestació dels serveis.

  8.1.3. Definir un pla d'accions per a la implementació dels objectius corporatius de transparència, comunicació, informació i participació per donar compliment a l'actual marc legislatiu.

  8.1.4. Revisar el Reglament orgànic metropolità (ROM) per adequar-lo als principis inspiradors de govern transparent i obert a la participació.

  8.1.5. Certificar, per a entitats terceres i independents, els serveis prestats per l'AMB d'acord amb estàndards internacionals de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient.

  8.1.6. Difondre els principals plans i projectes d'interès metropolità i promoure la participació ciutadana mitjançant els espais de comunicació metropolitans i les sessions i processos participatius.

  8.1.7. Participar activament en la implementació de tota mena de mesures que serveixin per a enfortir les actuacions preventives i de seguretat relacionades amb la COVID-19.
 • Objectiu 8.2. Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
  Actuacions

  8.2.1. Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.

  8.2.2. Estudiar la possibilitat d'implementar models de teletreball arran de la situació derivada de la COVID-19 i de les necessitats de garantir mesures de salut i seguretat en els llocs de treball.

  8.2.3. Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.

  8.2.4. Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.

  8.2.5. Impulsar el pla de carrera dels empleats i empleades  de la institució.

  8.2.6. Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.

  8.2.7. Dissenyar i impulsar una guia per acompanyar el personal malalt de càncer.

  8.2.8. Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l'AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).

  8.2.9. Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.
 • Objectiu 8.3. Continuar amb el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB, facilitant la modernització i l'optimització de l'organització i la generació de bones pràctiques que puguin ser transferides als ajuntaments metropolitans
  Actuacions

  8.3.1. Incorporar la filosofia smart en els projectes de l'espai públic per integrar la digitalització en els diferents elements que els componen.

  8.3.2. Redefinir els processos i incorporar innovació de base tecnològica i racionalització dels processos administratius, amb l'objectiu de simplificar i millorar tant la gestió com la manera de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans.

  8.3.3. Implantar un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i el seguiment de la tramitació dels procediments, així com el disseny d'actuacions de millora contínua.
 • Objectiu 8.4. Impulsar un pla de comunicació que reforci la identitat de l'AMB
  Actuacions

  8.4.1. Elaborar i executar el Pla de comunicació del mandat.

  8.4.2. Complir les normes d'imatge metropolitana en les publicacions en paper, digitals i pàgina web institucionals.

  8.4.3. Organitzar i establir protocols per a la utilització de les xarxes socials institucionals.

  8.4.4. Donar suport corporatiu als espais destinats a la presència de l'AMB en fires, congressos i altres esdeveniments internacionals.

  8.4.5. Estudiar l'elaboració d'una agenda metropolitana digital periòdica (web-news) que integri notícies, activitats institucionals i destacats de tot l'àmbit de l'AMB.