Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

Transport públic

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.
  • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment quan finalitzin els seus contractes actuals, traspassant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.
  • Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, amb la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica inclosa.
  • Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'equiparar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.
  • Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del sistema tarifari integrat als municipis de la segona corona metropolitana (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.