Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

5

Suports

AMB

Metabolisme i resiliència urbana

| Autor/a: AMB

Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació Estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de metabolisme urbà i resiliència territorial.
 • Participar en l'elaboració dels indicadors que permetin mesurar la millora dels serveis ambientals i en estudis relacionats amb la matriu ambiental (espais d'interfície entre espais urbans i espais naturals).
 • Estudiar la interacció entre els espais de prefrontal i els espais urbans i periurbans, prestant especial atenció als temes d'agricultura ecològica i donant suport als serveis de l'AMB implicats en aquests àmbits.
 • Participar en els estudis de mobilitat relacionats amb temes d'igualtat d'oportunitats, de gènere, d'accessibilitat i de nivell de pobresa, cooperant amb el Pla metropolità de mobilitat urbana.
 • Participar en l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres socials per a la millora del servei de recollida de residus de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, cooperant amb el Pla metropolità de gestió de residus municipals.
 • Elaborar una planificació estratègica territorial de la introducció d'energies renovables eòlica i fotovoltaica, cooperant amb el Pla d'energies renovables.
 • Elaborar i avaluar els indicadors i paràmetres socials de l'impacte de la contaminació ambiental sobre la salut de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona i implementar mesures per a la seva disminució.
 • Elaborar i avaluar el sistema de millora i seguiment dels indicadors i paràmetres socials, ambientals i d'eficiència territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona per a una anàlisi de l'evolució dels indicadors de l'AMB per a una política metropolitana contra el canvi climàtic.

Llegir més

4

Suports

Redactar i desenvolupar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM 2017-2024), dins del concepte d'economia circular.
 • Redactar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) en el marc de continuïtat de les polítiques basades en les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).
 • Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat.
 • Garantir l'excel·lència en la gestió de les instal·lacions, així com la seva ecoeficiència.
 • Incrementar el valor comercial del compost generat a les plantes de compostatge amb l'assoliment d'un segell de qualitat.
 • Reforçar la presència de l'AMB a les xarxes internacionals i espanyoles d'intercanvi de coneixement i experiències en gestió de residus.

Llegir més

3

Suports

AMB

Prevenció d'inundacions pluvials

| Autor/a: AMB

Impulsar un Programa de prevenció d'inundacions pluvials.
 • Treballar per minimitzar els efectes de les inundacions d'aigües pluvials promovent noves actuacions i el manteniment dels serveis existents.
 • Donar suport als ajuntaments i a l'ACA en la neteja i manteniment de les lleres públiques.

Llegir més

4

Suports

AMB

ACA

| Autor/a: AMB

Establir acords amb l'ACA, com a ens responsable, per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals.
 • Exigir a l'ACA la reducció del nombre d'habitants que no estan connectats a la xarxa de sanejament en alta mitjançant l'execució d'obres pendents a diverses urbanitzacions de Castellbisbal i Cervelló.
 • Executar obres de sanejament que proporcionin un sistema més segur i robust, entre altres el nou col·lector del Morrot.
 • Minimitzar els impactes en el medi ambient provocats per avaries o reparacions de les instal·lacions existents, amb la reducció de l'impacte del col·lector de Llevant.
 • Minimitzar les afectacions de qualitat de les depuradores (efluents i fangs) especialment amb el tractament de fangs de la planta del Besòs.

Llegir més

5

Suports

AMB

Pla director del cicle de l'aigua

| Autor/a: AMB

Redactar el Pla director del cicle de l'aigua vetllant per l'existència de recursos d'aigua suficients per a tota la demanda del territori.
 • Realitzar l'avaluació i seguiment dels recursos hídrics disponibles a l'àrea metropolitana dins del Pla del cicle integral.
 • Fer un Pla metropolità d'aprofitament d'aigua freàtica, d'aigua regenerada i d'aigua pluvial en el marc del Pla del cicle integral de l'aigua
 • Millorar l'eficiència dels serveis de subministrament en baixa amb l'aprovació d'inversions, reduint els nombre d'aforaments a la xarxa de subministrament d'aigua potable en baixa
 • Fomentar l'estalvi d'aigua fent-ne un ús responsable, amb mesures informatives i divulgatives.
 • Definir i supervisar els indicadors de l'objectiu de sanejament d'aigües.

Llegir més

2

Suports

AMB

Projectes d'intervenció territorial

| Autor/a: AMB

Donar suport als municipis en la preparació de projectes d'intervenció territorial que incorporin criteris per a la concepció ambiental dels projectes així com de solucions d'estalvi energètic i de generació d'energies renovables.
 • Redactar i editar la guia de criteris per a la concepció ambiental dels projectes de parcs urbans així com un manual de consells per a la reducció de la petjada ecològica dels projectes i obres i un registre de materials i solucions constructives de baix impacte.
 • Incorporar en el disseny dels parcs mesures correctores de la contaminació a partir dels principis de resiliència.
 • Impulsar el càlcul i l'avaluació de la petjada ecològica dels projectes i obres executats en el mandat anterior. Incorporar als projectes una memòria ambiental de millora amb mesures d'eficiència energètica, minimització de residus i aplicacions constructives sostenibles.
 • Promoure la redacció sistemàtica dels certificats d'eficiència energètica dels edificis municipals així com la realització d'auditories energètiques del patrimoni públic municipal i el seu pla d'implementació.

Llegir més

7

Suports

AMB

Ambientalització de contractes

| Autor/a: AMB

Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
 • Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.
 • Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents per al conjunt dels organismes metropolitans; integrar el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.

Llegir més

9