Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

5

Suports

AMB

Metabolisme i resiliència urbana

| Autor/a: AMB

Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació Estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de metabolisme urbà i resiliència territorial.
 • Participar en l'elaboració dels indicadors que permetin mesurar la millora dels serveis ambientals i en estudis relacionats amb la matriu ambiental (espais d'interfície entre espais urbans i espais naturals).
 • Estudiar la interacció entre els espais de prefrontal i els espais urbans i periurbans, prestant especial atenció als temes d'agricultura ecològica i donant suport als serveis de l'AMB implicats en aquests àmbits.
 • Participar en els estudis de mobilitat relacionats amb temes d'igualtat d'oportunitats, de gènere, d'accessibilitat i de nivell de pobresa, cooperant amb el Pla metropolità de mobilitat urbana.
 • Participar en l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres socials per a la millora del servei de recollida de residus de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, cooperant amb el Pla metropolità de gestió de residus municipals.
 • Elaborar una planificació estratègica territorial de la introducció d'energies renovables eòlica i fotovoltaica, cooperant amb el Pla d'energies renovables.
 • Elaborar i avaluar els indicadors i paràmetres socials de l'impacte de la contaminació ambiental sobre la salut de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona i implementar mesures per a la seva disminució.
 • Elaborar i avaluar el sistema de millora i seguiment dels indicadors i paràmetres socials, ambientals i d'eficiència territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona per a una anàlisi de l'evolució dels indicadors de l'AMB per a una política metropolitana contra el canvi climàtic.

Llegir més

6

Suports

AMB

Mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció a la xarxa de bus de barri.
 • Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions en els serveis de gestió indirecta als principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.
 • Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.
 • Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.
 • Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el canvi climàtic.
 • Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les parades mateixes.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.
 • Garantir la mobilitat amb transport públic del conjunt de la ciutadania, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.
 • Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.
 • Establir un pla d'accessibilitat als polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i a la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.
 • Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.
 • Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.

Llegir més

3

Suports

AMB

Tractament de residus

| Autor/a: AMB

Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.
 • Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.
 • Millorar els mecanismes d'informació i comunicació a la ciutadania i a les empreses, augmentant-ne la transparència. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.
 • Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.
 • Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.

Llegir més

10

Suports

AMB

Residu Zero

| Autor/a: AMB

Reforçar la col·laboració tècnica amb els ajuntaments en actuacions de prevenció i increment de la recollida selectiva en l'estratègia Residu Zero.
 • Coordinar campanyes amb els ajuntaments per assolir els objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva definits per la Comissió Europea.
 • Establir un sistema de comunicació periòdic de dades i resultats de la gestió de residus, avaluant i creant informació comparativa de bones pràctiques per a la recollida de residus.
 • Fomentar l'ús de les deixalleries com a destí dels aparells elèctrics, piles i residus especials en petites quantitats, per tal d'evitar la toxicitat de la resta de residus, promovent la coordinació de les deixalleries de recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
 • Crear un grup multidisciplinar per debatre noves estratègies en la gestió de residus, i que serveixi de plataforma de participació amb els ajuntaments i agents socials.
 • Definir un full de ruta per a la incorporació de la majoria dels grans generadors de matèria orgànica, per promoure el tractament d'aquests residus a les plantes metropolitanes d'una manera coordinada i directa, començant pels municipis amb més població.
 • Desenvolupar proves pilot en nous sistemes de recollida i gestió com a pas previ per a la seva generalització.
 • Estudiar la viabilitat d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) a l'àmbit metropolità.
 • Impulsar un conjunt de mesures per tal d'assolir el 45% de recollida selectiva l'any 2019.

Llegir més

7

Suports

AMB

Prevenció de residus

| Autor/a: AMB

Potenciar els projectes actuals i definir noves actuacions en prevenció de residus de cara al compliment dels objectius marcats a les normatives europea, espanyola i catalana.
 • Implementar a les deixalleries els centres de reparació i reutilització.
 • Estendre el projecte "Reparat Millor que Nou" pel territori metropolità, buscant-ne la sostenibilitat econòmica i promovent la creació de nous llocs de treball i que hi accedeixin empreses d'economia social.
 • Fomentar el compostatge comunitari.
 • Establir hàbits de consum per a reduir el malbaratament alimentari a les llars i dels grans productors.

Llegir més

4

Suports

Redactar i desenvolupar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM 2017-2024), dins del concepte d'economia circular.
 • Redactar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) en el marc de continuïtat de les polítiques basades en les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).
 • Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat.
 • Garantir l'excel·lència en la gestió de les instal·lacions, així com la seva ecoeficiència.
 • Incrementar el valor comercial del compost generat a les plantes de compostatge amb l'assoliment d'un segell de qualitat.
 • Reforçar la presència de l'AMB a les xarxes internacionals i espanyoles d'intercanvi de coneixement i experiències en gestió de residus.

Llegir més

3

Suports

AMB

Prevenció d'inundacions pluvials

| Autor/a: AMB

Impulsar un Programa de prevenció d'inundacions pluvials.
 • Treballar per minimitzar els efectes de les inundacions d'aigües pluvials promovent noves actuacions i el manteniment dels serveis existents.
 • Donar suport als ajuntaments i a l'ACA en la neteja i manteniment de les lleres públiques.

Llegir més

4

Suports

AMB

ACA

| Autor/a: AMB

Establir acords amb l'ACA, com a ens responsable, per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals.
 • Exigir a l'ACA la reducció del nombre d'habitants que no estan connectats a la xarxa de sanejament en alta mitjançant l'execució d'obres pendents a diverses urbanitzacions de Castellbisbal i Cervelló.
 • Executar obres de sanejament que proporcionin un sistema més segur i robust, entre altres el nou col·lector del Morrot.
 • Minimitzar els impactes en el medi ambient provocats per avaries o reparacions de les instal·lacions existents, amb la reducció de l'impacte del col·lector de Llevant.
 • Minimitzar les afectacions de qualitat de les depuradores (efluents i fangs) especialment amb el tractament de fangs de la planta del Besòs.

Llegir més

5

Suports

AMB

Pla director del cicle de l'aigua

| Autor/a: AMB

Redactar el Pla director del cicle de l'aigua vetllant per l'existència de recursos d'aigua suficients per a tota la demanda del territori.
 • Realitzar l'avaluació i seguiment dels recursos hídrics disponibles a l'àrea metropolitana dins del Pla del cicle integral.
 • Fer un Pla metropolità d'aprofitament d'aigua freàtica, d'aigua regenerada i d'aigua pluvial en el marc del Pla del cicle integral de l'aigua
 • Millorar l'eficiència dels serveis de subministrament en baixa amb l'aprovació d'inversions, reduint els nombre d'aforaments a la xarxa de subministrament d'aigua potable en baixa
 • Fomentar l'estalvi d'aigua fent-ne un ús responsable, amb mesures informatives i divulgatives.
 • Definir i supervisar els indicadors de l'objectiu de sanejament d'aigües.

Llegir més

17

Suports

Desenvolupar polítiques públiques per a una economia verda des de l'agricultura de proximitat i ecològica, des de l'economia circular, l'estalvi i l'eficiència energètica, i des de les energies renovables.
 • Impulsar projectes d'economia verda de manera coordinada amb els municipis metropolitans a través d'activitat econòmica que potenciï l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús de matèries de nul·la o baixa contaminació, de manera que contribueixin a la resiliència del territori.
 • Fomentar l'eficiència energètica i l'extensió de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la millora del cicle de l'aigua, la certificació energètica i ambiental i el desenvolupament de projectes d'R+D+I ambiental.
 • Promocionar l'activitat agrària, per potenciar-ne la rendibilitat econòmica, social i ambiental, en concertació amb els municipis metropolitans; especialment en la consolidació del Parc Agrari com a espai de producció agrícola de proximitat.
 • Avaluar el sistema alimentari metropolità des de les vessants social, econòmica i mediambiental i elaborar les línies de treball en col·laboració amb els agents implicats; impulsar criteris de contractació que incloguin el consum de proximitat, entre d'altres.
 • Dinamitzar les activitats de producció i transformació alimentàries aprofitant la potencialitat de Mercabarna, les empreses existents i les cadenes de distribució per impulsar un clúster.
 • Impulsar el producte de proximitat i ecològic i potenciar el consum de proximitat i ecològic amb campanyes de sensibilització i promoció dels productes en tots els àmbits, ja siguin les llars com els grans consumidors.

Llegir més

12

Suports

AMB

Rius

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.
 • Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.
 • Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.
 • Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans; finalitzar els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.

Llegir més

Següent
16