Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Ferran Roig


Com a usuari de les Rondes de Barcelona i amb el propòsit de reduir una bona part de les congestions de trànsit que pateixen.

Proposo la creació i gestió d'equips d'intervenció ràpids format per grues i policia per resoldre i desallotjar en el menor temps possible les incidències d'avaries i accidents de trànsit que sovint ocorren.

Sense haver realitzat cap càlcul econòmic i cap estudi de la xarxa, suposo que en horaris laborals el cost econòmic i ecològic de tenir milers de cotxes, furgonetes i camions en una congestió compensaria el cost d'aquests equips i milloraria la productivitat del nostre país.

Gràcies. 

Llegir més

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

3

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Activitat econòmica:
  • La pròpia que generin els equipaments culturals, socials i esportius.
  • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).
  • ALTRES CONSIDERACIONS DE LA PROPOSTA:
  • Cal una taxació independent del sòl propietat d'Endesa i del Banc de Santander tenint en compte la seva qualificació actual com a industrial i sense comptar amb expectatives de ser requalificat com a urbanitzable. Aquesta taxació és necessària per poder calcular els costos de possibles expropiacions
  • Cal explorar totes les possibilitats d'inversió i finançament per part d'organismes públics supramunicipals abans de comptar amb la inversió privada per dur a terme el projecte de transformació urbanística.
  • Cal fer una previsió d'actuació a llarg termini i, simultàniament, una altra a curt termini per tal de fer les reserves necessàries i facilitar uns usos temporals que evitin la degradació de la zona i el seu entorn a més d'afavorir la progressiva «apropiació» de l'espai per part de la ciutadania metropolitana i de les entintats culturals i socials.
  • Cas que arribi a determinar-se com a imprescindible la inversió privada per portar a terme els projectes en un període de temps raonable i assumible pel sector públic, transferir l'edificabilitat a la zona ocupada actualment pel centre comercial «Alcampo» i la zona industrial que ocupava la desapareguda «Schott Ibèrica». També es podria considerar la remodelació del polígon industrial El Sot (més o menys delimitat pels carrers Estiu, Ramon Viñas, Eduard Maristany i Maresme).

Llegir més

3

Suports


 • La Plataforma ciutadana ha organitzat diferents jornades participatives obertes, d'on s'han recollit propostes i on s'ha conclòs que un «nou barri» no respon a les necessitats de Sant Adrià (encara hi ha molt habitatge nou sense vendre i molts projectes immobiliaris aprovats i pendents d'execució).

Propostes

 • Una Residència pública per a gent gran.
 • Un Centre de formació professional i ocupacional.
 • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).

Llegir més

0

Suports

AMB

Realitat econòmica

| Autor/a: AMB

Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
 • Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.
 • Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.
 • Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.
 • Elaborar instruments per a avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.
 • Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.
 • Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.
 • Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB.

Llegir més

10

Suports

AMB

Infraestructures de transport

| Autor/a: AMB

Reclamar a les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de transport de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la competitivitat econòmica de la metròpolis.
 • Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col•lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana.
 • Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures de transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, perquè es tracta d'un servei estructurant imprescindible per a garantir la mobilitat metropolitana i regional.
 • Promoure la implantació d'aparcaments de dissuassió (park & ride) en estacions ferroviàries de l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.
 • Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten la mobilitat i la funcionalitat metropolitanes, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i a la posada en marxa del corredor mediterrani.
 • Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.

Llegir més

4

Suports

Implementar mesures de reforç de les polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, amb acords amb agents socials i econòmics.
 • Impulsar l'Acord socioeconòmic metropolità amb els actors socials i econòmics per a la reactivació econòmica del territori, especialment en els aspectes productius, a través de grups de treball en matèria d'infraestructures, enfortiment del teixit econòmic, innovació i coneixement i capital humà.
 • Promoure un acord específic metropolità en matèria de salari de referència (SRM) i de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Promoure un grup de treball entre el món acadèmic, els agents socials i els municipis per debatre sobre el futur econòmic del territori metropolità.

Llegir més

5

Suports

Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
 • Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.
 • Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.
 • Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dóna identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.
 • Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.
 • Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.
 • Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.

Llegir més

17

Suports

Desenvolupar polítiques públiques per a una economia verda des de l'agricultura de proximitat i ecològica, des de l'economia circular, l'estalvi i l'eficiència energètica, i des de les energies renovables.
 • Impulsar projectes d'economia verda de manera coordinada amb els municipis metropolitans a través d'activitat econòmica que potenciï l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús de matèries de nul·la o baixa contaminació, de manera que contribueixin a la resiliència del territori.
 • Fomentar l'eficiència energètica i l'extensió de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la millora del cicle de l'aigua, la certificació energètica i ambiental i el desenvolupament de projectes d'R+D+I ambiental.
 • Promocionar l'activitat agrària, per potenciar-ne la rendibilitat econòmica, social i ambiental, en concertació amb els municipis metropolitans; especialment en la consolidació del Parc Agrari com a espai de producció agrícola de proximitat.
 • Avaluar el sistema alimentari metropolità des de les vessants social, econòmica i mediambiental i elaborar les línies de treball en col·laboració amb els agents implicats; impulsar criteris de contractació que incloguin el consum de proximitat, entre d'altres.
 • Dinamitzar les activitats de producció i transformació alimentàries aprofitant la potencialitat de Mercabarna, les empreses existents i les cadenes de distribució per impulsar un clúster.
 • Impulsar el producte de proximitat i ecològic i potenciar el consum de proximitat i ecològic amb campanyes de sensibilització i promoció dels productes en tots els àmbits, ja siguin les llars com els grans consumidors.

Llegir més

7

Suports

AMB

Promoure l'economia local

| Autor/a: AMB

Promoure l'economia local, social, solidària, cooperativa i col·laborativa al territori de l'AMB.
 • Identificar l'impacte social i econòmic de les pràctiques d'economia social i solidària (a partir d'ara ESS) existents al territori metropolità i elaborar un pla de foment de l'ESS a l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Impulsar una línia de finançament específica, prioritàriament amb finances ètiques, per a projectes d'ESS al territori metropolità, així com promoure projectes nous en aquest camp amb suport directe des dels plans socials a l'emprenedoria.
 • Analitzar la viabilitat d'implantació d'una moneda local metropolitana complementària per tal de potenciar i propiciar el desenvolupament al territori, tant en aspectes comercials com industrials i de serveis.
 • Incorporar criteris de contractació pública responsable socialment i ambientalment en els processos de licitació de l'administració metropolitana.
 • Fomentar la responsabilitat social corporativa (RSC) en les administracions i organismes públics de l'àmbit metropolità, i treballar per estendre-la al conjunt de l'economia productiva metropolitana.

Llegir més

2

Suports

Crear i posar en marxa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en coordinació amb el conjunt d'actors que intervenen al territori.
 • Definir les àrees d'activitat de la futura agència que complementin els serveis locals actuals, particularment en matèria d'internacionalització, captació d'inversions, coordinació intermunicipal, estratègies de creixement i innovació, i transferència de coneixements entre serveis locals, reconeixent les necessitats i sensibilitats dels actors del territori.
 • Participar de manera activa en la promoció de la marca Barcelona tot incidint en la seva projecció metropolitana.
 • Coordinar les diferents actuacions i implementacions de desenvolupament econòmic i promoció del territori metropolità amb un compromís de sostenibilitat i minimització impacte ambiental.

Llegir més

Següent
14