El projecte metropolità requereix iniciatives de coordinació interna i externa per orientar l'acció de l'AMB cap a models de concertació amb els ajuntaments i cap a l'aprofundiment de mecanismes de cooperació i col·laboració amb els actors que conflueixen amb els interessos estratègics de la institució.

En aquest marc, la relació amb els municipis de la regió metropolitana ha de ser un eix central de l'acció on l'AMB busca interactuar amb els territoris amb els quals comparteix problemes reals, però també projectes i iniciatives necessàries per a la millora de la qualitat de vida metropolitana en un sentit ampli.

Un altre aspecte central és l'impuls d'iniciatives i normatives que garanteixin un model basat en la transparència, la integritat pública i el bon govern, que desplegui i aprofundeixi en l'aplicació de la normativa sobre transparència a l'administració metropolitana i que incorpori l'objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l'Agenda 2030 de l'ONU. S'haurà d'actuar de manera molt escrupolosa en la transparència i rendició de comptes vinculades a les actuacions extraordinàries que es produeixen arran dels problemes derivats de la pandèmia de la COVID-19.

Amb la mateixa perspectiva cal impulsar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en les matèries de transparència i bon govern ja esmentats.

I de manera singular, des de la Presidència es vetllarà per alguns reptes transversals que requereixen una intervenció integral per la gravetat de problemes concrets, com el cas de l'amiant –pel seu impacte en la qualitat del medi ambient on encara es troben restes d'aquest material– o el seguiment i la participació, en l'àmbit dels organismes estatals competents, en el disseny i execució de les millores i modificacions de les grans infraestructures com el port i l'aeroport, els soterraments ferroviaris, el corredor mediterrani, etc.

Per fer front a aquestes necessitats es proposen les següents línies d'intervenció:

 • Millora de la governança i coordinació socioinstitucional
 • Consolidació a l'AMB de la cultura del bon govern i aprofundiment del model de govern obert
 • Estratègia de l'amiant
Millora de la governança i coordinació socioinstitucional 
ODS
 
ODS
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 1.1. Incrementar la implicació i les relacions de l'AMB amb el teixit social organitzat i altres administracions
  Actuacions

  1.1.1. Millorar la governança metropolitana a través de l'establiment de mecanismes de col·laboració amb diverses institucions per a l'impuls de jornades divulgatives i estudis sobre temes d'actualitat i interès general sobre governança metropolitana, problemàtiques socials i ambientals en col·laboració amb entitats especialitzades.

  1.1.2. Impulsar el Consell Metropolità d'Alcaldes i Alcaldesses com un espai de reflexió en noves estratègies i impuls metropolità i incorporar-hi el seguiment i valoració de les noves actuacions compartides pel que fa als efectes de la COVID-19 a l'àmbit metropolità.

  1.1.3. Potenciar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i en col·laboració amb el PEMB.

  1.1.4. Participar activament en el disseny i l'execució de les millores i modificacions de les grans infraestructures relatives a competències de l'Estat que afecten el territori metropolità, com el port de Barcelona, l'aeroport de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, els soterraments ferroviaris relatius a Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac i l'Hospitalet de Llobregat, el corredor mediterrani i actuacions previstes en aquest àmbit de grans infraestructures, impulsant les negociacions pertinents.
 • Objectiu 1.2. Millorar la coordinació en les polítiques transversals
  Actuacions

  1.2.1. Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità i incorporar-hi les noves polítiques encaminades a disminuir els efectes de la COVID-19.

  1.2.2. Constituir una ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans i integrar-hi aspectes relacionats amb les polítiques relacionades amb la COVID-19.

  1.2.3. Desplegar mecanismes de consens tant intern –institucional– com en les relacions amb la resta d'administracions públiques, especialment les locals, autonòmiques i estatals, en matèria de seguiment dels temes vinculats a la COVID-19.
Consolidació a l'AMB de la cultura del bon govern i aprofundiment del model de govern obert
ODS11
 
ODS 17
 
ODS 17
 • Objectiu 2.1 Reforçar el compliment de la normativa de transparència i govern obert mitjançant la col·laboració institucional i els intercanvis d'experiències i bones pràctiques
  Actuacions

  2.1.1. Aprovar una ordenança metropolitana de transparència, integritat pública i bon govern que desplegui i aprofundeixi en l'aplicació de la normativa sobre transparència a l'administració metropolitana i a les entitats del sector públic, que incorpori l'objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l'Agenda 2030 de l'ONU, i que reguli les funcions de l'Agència de Transparència i les funcions dels enllaços de transparència.

  2.1.2. Aprofundir en l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern amb representants d'organismes homòlegs d'àmbit local i metropolità i reforçar la coordinació amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.

  2.1.3. Fomentar la transparència en els ajuntaments metropolitans mitjançant una convocatòria bianual de subvencions.

  2.1.4. Promoure la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern i incentivar el coneixement científic en aquest àmbit a través d'una convocatòria anual d'ajuts.

  2.1.5. Millorar l'efectivitat de la tramitació de sol·licituds d'accés a la informació pública a l'administració i el sector públic metropolità revisant i actualitzant la circular per adaptar-la a les noves exigències reglamentàries.

  2.1.6. Renovar el Portal de Transparència per tal que doni accés i informació addicional sobre tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa de l'AMB i les entitats vinculades.

  2.1.7. Desplegar la metodologia d'autodiagnosi del compliment de les obligacions de publicitat activa per a l'AMB i les seves entitats vinculades (MIPAT).

  2.1.8. Vetllar pel bon govern i la transparència en la gestió i traçabilitat dels contractes d'emergència.

  2.1.9. Afavorir, en coordinació amb els serveis de comunicació, la rendició de comptes permanent a la població metropolitana pel que fa a les mesures que s'adopten en relació amb la COVID-19.

  2.1.10. Incorporar un espai específic al Portal de Transparència pel que fa a les mesures que s'adopten en relació amb la COVID?19.

  2.1.11. Reforçar la coordinació amb la xarxa d'entitats estatals i europees per a la coordinació i supervisió de la integritat pública.
 • Objectiu 2.2. Promoure mesures de formació, sensibilització i control dels principis del bon govern i la integritat pública a l'administració metropolitana
  Actuacions

  2.2.1. Complir els compromisos recollits en el Codi ètic i de conducta en l'àmbit metropolità i proposar les mesures adients davant de possibles incompliments o conflictes d'interessos.

  2.2.2. Implementar l'aplicació SERGI de seguiment de les relacions amb els grups d'interès per analitzar, avaluar i difondre periòdicament les activitats d'influència dels grups d'interès en el sistema metropolità de governança i la seva aportació en l'empremta normativa.

  2.2.3. Implantar una bústia ètica metropolitana com a canal de comunicació segur i anònim per informar de les possibles irregularitats i males pràctiques que es puguin cometre a l'AMB.

  2.2.4. Promoure l'organització de formació permanent en matèria de transparència, integritat pública i bon govern adreçada al personal de l'AMB que garanteixi un coneixement sistemàtic i estructurat d'aquestes matèries.

  2.2.5. Publicar periòdicament la revista Lux Barcelona de transparència metropolitana com una eina de debat i divulgació entorn del bon govern, la transparència i la prevenció de la corrupció d'àmbit metropolità amb una visió global.

  2.2.6. Desplegar el Programa Demèter per a la transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern metropolità, per acomplir els seus objectius, incorporar la dimensió de gènere en la recollida de dades i fomentar el diagnòstic dels factors que suposen un obstacle per a l'equitat de tracte i d'oportunitats.

  2.2.7. Fer el seguiment i promoure el compliment de les obligacions de transparència de les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics per part de l'administració metropolitana.

  2.2.8. Dissenyar un protocol marc de rendició de comptes de les empreses prestadores de serveis públics o de serveis d'interès general o universal davant l'administració metropolitana titular del servei que garanteixi el compliment de les clàusules de transparència i bon govern en la contractació pública.

  2.2.9. Adaptar el programa de formació Aula de Transparència i Diàlegs de Transparència a les necessitats sorgides de la crisi de la COVID-19.
Estratègia de l'amiant
ODS 3
ODS12
 
ODS 13
 • Objectiu 3.1. Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant
  Actuacions

  3.1.1. Elaborar un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l'àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació dels municipis.

  3.1.2. Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres sobre l'amiant i els seus efectes.
 • Objectiu 3.2. Monitorar les accions preventives i pal·liatives
  Actuacions

  3.2.1. Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l'AMB per a la detecció d'amiant.

  3.2.2. Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions (Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant.