En l'àmbit de la planificació estratègica resulta clau millorar continuadament l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB, per tal d'enfocar-los al compliment dels objectius estratègics metropolitans. Per fer-ho, s'establiran els corresponents instruments de seguiment, anàlisi i avaluació per al seguiment dels plans, projectes i serveis mitjançant contractes programa amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), amb l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i amb Barcelona Regional (BR). Una de les tasques principals en l'àmbit de la planificació estratègica serà incorporar de manera transversal l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides als instruments de planificació de l'AMB.

Aquesta tasca de planificació amb visió de futur es continuarà fent a través d'impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions del territori, especialment en projectes que requereixen estratègies compartides (mobilitat, infraestructures, ocupació i indústria, emergència climàtica, habitatge...).

L'Àrea de Planificació Estratègica continuarà desenvolupant totes les tasques de preparació, estudi i coordinació de les diverses matèries vinculades a la planificació i desenvolupament econòmic, social, territorial i ambiental de la metròpolis. Així mateix, es manté la voluntat d'impulsar estudis i treballs orientats a conèixer millor la realitat metropolitana, a través d'organismes i institucions dependents de l'AMB així com altres actors de l'àmbit institucional, acadèmic i científic. I a més hem de considerar que tota aquesta reflexió haurà d'estar sotmesa a una lectura singular a partir de l'impacte que la COVID-19 tindrà en el desplegament de les polítiques públiques metropolitanes i en la planificació global del territori. A més, aquesta reflexió hauria d'estar acompanyada per l'anàlisi de la resiliència del territori metropolità enfront d'altres riscos.

Per fer front a aquestes necessitats es proposen les següents línies d'intervenció:

 • Adequació de l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB des d'una perspectiva transversal i estratègica
 • Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona, i garantir-ne la difusió
 • Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l'AMB
Adequació de l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB des d'una perspectiva transversal i estratègica
ODS 11
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 21.1. Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l'AMB
  Actuacions

  21.1.1. Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o participats.

  21.1.2. Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió de l'AMB interessades. Incorporar-hi estudis relacionats amb la COVID-19 i els seus efectes en l'àmbit metropolità.

  21.1.3. Participar en els espais de coordinació de l'AMB (Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans, coordinació d'aspectes relacionats amb la COVID-19...) per aportar els estudis realitzats en la matèria.
 • Objectiu 21.2. Continuar les línies de recerca consolidades a l'Àrea de Planificació Estratègica
  Actuacions

  21.2.1. Definir els àmbits dels barris estadístics com a àmbits d'estudi mínim de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes i càlcul d'indicadors, integrant-hi els efectes de la COVID-19, en col·laboració amb l'IERMB.

  21.2.2. Avaluar l'ús dels espais públics del territori de l'AMB mitjançant una base de dades georeferenciada d'anàlisi per crear una estratègia de millora dels aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social, convivència, sostenibilitat i integrar-hi aspectes relacionats amb els efectes de la COVID-19.

  21.2.3. Participar en la redacció d'un pla de resposta als riscos a escala metropolitana (Pla de contingències sanitàries i climàtiques) per als àmbits de competència de l'AMB en col·laboració amb les administracions, que identifiqui i fixi protocols d'actuació per als diversos cassos de risc.
 • Objectiu 21.3. Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats
  Actuacions

  21.3.1. Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la governança i la qualitat metropolitana.

  21.3.2. Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del PEMB, l'IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans.

  21.3.3. Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.

  21.3.4. Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB.
Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona i garantirn-ne la difusió
ODS 11
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 22.1. Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
  Actuacions

  22.1.1. Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.

  22.1.2. Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.

  22.1.3. Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.

  22.1.4. Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.
 • Objectiu 22.2. Consolidar l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) com a institució de recerca i generació de coneixement de l'AMB
  Actuacions

  22.2.1. Aprovar i desenvolupar un nou contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir regularment els objectius i el finançament corresponent, i que incorpori en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament. Aquest nou contracte programa s'adaptarà a les noves necessitats emergents en el context de la pandèmia de COVID-19.

  22.2.2. Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant el desenvolupament de l'Enquesta de condicions de vida (estadístiques metropolitanes de condicions de vida), l'Enquesta de cohesió urbana, l'Enquesta de victimització de l'AMB i l'Enquesta de convivència i relacions veïnals de l'AMB, en col·laboració amb l'IERMB.

  22.2.3. Continuar produint el sistema d'informació de base estadística i l'elaboració de l'AMB en xifres amb un sistema d'informes territorialitzats (box), i millorar el sistema d'indicadors SIMBA perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor en format obert (dades obertes) per al públic especialitzat, conjuntament amb l'IERMB.

  22.2.4. Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i l'avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes pel que fa a l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i serveis socials. Analitzar també els efectes de la COVID-19 en l'àmbit econòmic i social.
Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l'AMB
ODS 11
 
ODS 16
 
ODS 17
 • Objectiu 23.1. Millorar la governança i l'estratègia AMB - RMB
  Actuacions

  23.1.1. Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres tècniques.

  23.1.2. Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB, i adaptar-la a  les noves necessitats que sorgeixin del context actual.

  23.1.3. Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030 –Barcelona Demà– en el marc del PEMB, del qual l'AMB n'és un dels socis principals: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre altres).