El medi urbà és un espai privilegiat per observar l'evolució del medi ambient i les perspectives de sostenibilitat ambiental, ja que és l'espai que concentra més contradiccions pel que fa a la cura de l'entorn. En el cas de les àrees metropolitanes, com és el cas de la metròpolis de Barcelona, la situació és encara més greu i preocupant. Estem davant d'una crisi global relacionada amb un model de creixement que no respecta els límits del planeta. És a dir, s'ha impulsat un creixement sense tenir prou present l'impacte en el medi ambient.

Els efectes del canvi climàtic, l'ús de les energies fòssils, el malbaratament dels recursos, els límits del creixement sense perjudicar el medi natural, la qualitat d'aire, l'escassetat d'aigua, etc., són exemples de reptes per abordar en relació amb el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, l'àmbit d'ecologia té impacte en diversos dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Un bon exemple d'aquesta nova realitat és la recent crisi de la COVID-19, que ha posat en el centre del debat moltíssims aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental, la contaminació a causa d'una mobilitat no sostenible, la cura dels espais públics, i la protecció de la salut i els sistemes agroalimentaris.

Davant d'aquesta situació cal promoure models de desenvolupament sostenible, respectuosos amb el planeta. És necessari preservar els sistemes naturals i els espais lliures, sobre la base dels grans parcs naturals i periurbans, els parcs metropolitans i urbans, les platges metropolitanes i els espais fluvials i agraris com a grans connectors de la biodiversitat del sistema. Cal ser conscients que aquests espais constitueixen la base del patrimoni natural metropolità, i que són fonamentals a l'hora de millorar la qualitat ambiental i paisatgística dels municipis. A més, són espais a l'abast de la ciutadania per al lleure respectuós amb l'entorn.

Així mateix, cal continuar incidint en aspectes relacionats amb el cicle de l'energia, a través de nous sistemes de producció d'energia, i el cicle integral de l'aigua. Cal prestar el servei amb la màxima qualitat i eficiència, amb la finalitat de reduir el consum d'aquests dos recursos. D'altra banda, aquest PAM també es proposa continuar treballant en àmbits en els quals ja s'està incidint, com la reutilització de l'aigua regenerada i també la millora del tractament dels residus i del cicle dels materials per tal d'aprofundir en les polítiques públiques de residu zero amb la minimització, reducció, reutilització i reciclatge. Cal tenir present que el desenvolupament i extensió del Pla clima i energia ens permetrà consolidar la transició energètica i fer front a l'emergència climàtica. Totes aquestes polítiques necessitaran una intensificació dels programes d'educació ambiental, informació i assessorament dirigits a la ciutadania, als diversos sectors socials i econòmics i a les activitats econòmiques.

L'aparició de la COVID-19 exigeix augmentar els esforços de lluita contra el canvi climàtic, tal com recomana la UE, l'OMS i tots els organismes multilaterals que consideren que tenir cura del medi ambient és un aspecte molt significatiu en els processos de protecció de la salut de la comunitat.

Finalment, per tal de contribuir al desplegament d'aquestes prioritats, s'ha de finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). Aquesta tramitació es va aprovar inicialment al Consell Metropolità i actualment es troba en fase de resposta a les al·legacions presentades per encarar la seva aprovació definitiva.

Per tal d'afrontar el proper mandat es proposen les següents línies d'intervenció:

 • Canvi climàtic i transició energètica
 • Educació ambiental vers la sostenibilitat
 • Prevenció i gestió de residus
 • Planificació i Pla director del cicle integral de l'aigua 
Canvi climàtic i transició energètica
ODS 7
 
ODS 9
 
ODS 13
 
ODS 14
 
ODS 15
 • Objectiu 14.1. Impulsar polítiques de transició energètica mitjançant l'estalvi i la generació d'energia renovable, així com polítiques per fer front a l'emergència/crisi climàtica dins del Pla clima i energia 2030
  Actuacions

  14.1.1. Estudiar la vulnerabilitat climàtica del territori metropolità amb l'objectiu d'orientar les polítiques metropolitanes amb criteris de prioritat i justícia climàtica, a més dels ja existents, i elaborar estudis que permetin avançar en el coneixement de la prevenció i adaptació als impactes del canvi climàtic en el territori metropolità.

  14.1.2. Constituir òrgans decisoris, de seguiment i d'assessorament per integrar la variable climàtica en totes les polítiques transversals de l'AMB (constitució de la taula metropolitana d'emergència climàtica). Fer un estudi per a la creació de un fons metropolità d'emergència climàtica.

  14.1.3. Impulsar mesures de reducció i d'adaptació vinculades al verd i al blau no incloses fins ara en les línies de l'AMB: cobertes, mitgeres, murs i energia verds i accés a punts aigua en consonància amb els plans de recursos hídrics, etc. Mantenir l'estratègia de gestió del carboni.

  14.1.4. Estudiar possibles fonts energia renovable diferents de les fotovoltaiques en instal·lacions del cicle de l'aigua.

  14.1.5. Fomentar la coordinació a escala metropolitana i col·laborar en la implantació de xarxes locals de climatització, amb suport al desenvolupament de polítiques sobre xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, comunitats energètiques, etc.

  14.1.6. Desenvolupar cobertes biosolars, la xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc. com a mesura clau per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi.

  14.1.7. Redactar una ordenança tipus (o alternativa) que reguli els usos a les cobertes per a la millora ambiental de les ciutats metropolitanes (cobertes i murs verds + energia fotovoltaica).
 • Objectiu 14.2. Desenvolupar el Pla clima i energia 2030: establiment i desenvolupament del Servei metropolità d'eficiència i energia renovable de l'AMB
  Actuacions

  14.2.1. Actualitzar i fer el seguiment del Pla clima i energia: fixació de nous objectius d'energia i noves accions, possible incorporació de l'horitzó 2050, estratègia per actualitzar les accions i introducció de la perspectiva de justícia climàtica en totes les accions proposades pel Pla.

  14.2.2. Incorporar accions  hipocarbòniques en les principals licitacions del mandat i concretar els fons necessaris del Pla d'Inversions 2020-2023 per a les actuacions del Pla clima i energia 2030 i per a l'acció d'emergència climàtica. 

  14.2.3. Definir la xarxa de refugis climàtics de l'AMB, uns espais multifuncionals que, durant els episodis d'onada de calor, prestaran servei com a refugi climàtic principalment per a la població vulnerable. Seran espais amb una temperatura adequada, que compliran els requisits sanitaris exigits (COVID-19) i on, en cas necessari, hi haurà dinaminatzació d'activitats.

  14.2.4. Establir un servei metropolità en matèria d'impuls de l'eficiència i l'energia renovable al conjunt de municipis de l'AMB, i aprovar-ne el reglament de funcionament.
 • Objectiu 14.3. Contribuir a l'extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de l'operador energètic
  Actuacions

  14.3.1. Fomentar la seva implementació als edificis públics de l'AMB i obrir-lo progressivament als usuaris residencials i comercials a tot l'àmbit metropolità.

  14.3.2. Desenvolupar pilots de l'operador en 3 àmbits que permetin consolidar-lo: a) polígons industrials, b) barris amb criteris energètics i c) rehabilitacions energètiques.

  14.3.3. Ampliar l'Observatori Metropolità de l'Energia amb la incorporació de cartografia energètica, renovació de balanços energètics municipals agregats i dades massives d'energia sobre Barcelona.

  14.3.4. Implementar el model metropolità d'escoles NZEB.

  14.3.5. Redactar el Pla director d'emmagatzematge a l'AMB 2023, un estudi de com, quan i on convé fer inversions en emmagatzematge els pròxims 4 anys, tenint en compte l'anàlisi del cicle de vida (LCA).

  14.3.6. Donar suport a la incorporació dels ajuntaments metropolitans a TERSA, perquè passi a ser un mitjà propi, per tal de facilitar els serveis de subministrament elèctric i  d'implantació d'infraestructures per generació d'energies renovables de forma distribuïda.
 • Objectiu 14.4. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, amb la millora i el desenvolupament del Pla de sostenibilitat de l'AMB i del Pla clima i energia 2030
  Actuacions

  14.4.1. Estendre el model d'avaluació dins l'àmbit de tots municipis amb ZBE.

  14.4.2. Avaluar la immissió per valorar com diferents mesures poden contribuir a acomplir els objectius 2020 de la UE (coordinació amb mobilitat).

  14.4.3. Adoptar les mesures necessàries (incorporant-les en els sistemes de gestió) per minimitzar la contaminació acústica a les instal·lacions metropolitanes de residus i de sanejament. 
Educació ambiental vers la sostenibilitat
ODS 4
 
ODS 11
 
ODS 13
 
ODS17
 • Objectiu 15.1. Intensificar el programa metropolità d'educació ambiental Compartim un Futur
  Actuacions

  15.1.1. Impulsar els públics de formació no reglada (FNR) per estendre la cultura de la sostenibilitat i augmentar l'oferta per a formació reglada (FR).

  15.1.2. Desenvolupar una línia específica d'aprenentatge servei a partir de treballs fets i centrada en projectes de qualitat i assistència personalitzada i projectes autònoms modulars adaptats a cada usuari. 
 • Objectiu 15.2. Estendre territorialment i sectorialment les actuacions d'educació ambiental
  Actuacions

  15.2.1. Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del Compartim un Futur, xarxa d'equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que actuaran també com a refugis climàtics.

  15.2.2. Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.

  15.2.3. Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).

  15.2.4. Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans necessaris per a la funció pedagògica que també tenen.

  15.2.5. Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2021-2030 amb especial atenció als aprenentatges i als canvis educatius que s'estan produint  a conseqüència de la pandèmia.
Prevenció i gestió de residus
ODS3
 
ODS 11
 
ODS 12
 
ODS 13
 
 • Objectiu 16.1. Posar en marxa o aprofundir en el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
  Actuacions

  16.1.1. Crear el Consell Metropolità per al Residu Zero.

  16.1.2. Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació (encomanda a Barcelona Regional) per al desenvolupament i desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).

  16.1.3. Desenvolupar el pla de despesa del PREMET25 i, específicament, les inversions que facin possible la transició del tractament de la fracció resta al tractament de recollides selectives.

  16.1.4. Finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 
 • Objectiu 16.2. Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves exigències dels ODS
  Actuacions

  16.2.1. Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.

  16.2.2. Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal de la recollida domiciliària i altres mesures.

  16.2.3. Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

  16.2.4. Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).

  16.2.5. Implementar la segregació en el rebut de l'aigua de la taxa municipal de recollida i tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans. 
 • Objectiu 16.3. Aprofundir en els sistemes i projectes de millora del tractament
  Actuacions

  16.3.1. Millorar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat de les plantes de tractament i de valorització de residus.

  16.3.2. Fer un diagnòstic sobre la necessitat de compost per a agricultura ecològica en les proximitats de la planta de compostatge de Torrelles. Aquest compost ja està acreditat per ECOCERT com a apte per a l'aplicació en agricultura ecològica.

  16.3.3. Preparar un pla d'adob per a la comercialització del compost per a agricultura ecològica.

  16.3.4. Aconseguir l'etiqueta ecològica per al compost de la Planta de compostatge de Torrelles d'acord amb la norma UNE 142500:2017.

  16.3.5. Estudiar l'aplicació sostenible dels subproductes de la matèria orgànica residual (MOR) que siguin alternatius a la valorització energètica i/o disposició en abocador.

  16.3.6. Implantar una línia de recuperació de vidre, metall i altres matèries recuperables en l'etapa de bioassecatge/bioestabilització.

  16.3.7. Instal·lar radars en els fossats de dos ecoparcs abans de la fi del mandat.

  16.3.8. Implantar codis QR d'identificació de materials en totes les instal·lacions metropolitanes.

  16.3.9. Desenvolupar el projecte Reparat millor que nou a l'àrea del Besòs.

  16.3.10. Fomentar el pla d'ocupació verd amb l'augment del nombre d'empleats en les instal·lacions metropolitanes de tractament de residus d'un mínim del 2 %.

  16.3.11. Construir més infraestructures: nova estació de regeneració d'aigües (ERA) a Gavà.

  16.3.12. Continuar revisant la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental en la perspectiva de l'harmonització de la fiscalitat municipal i metropolitana en l'àmbit dels residus.
Planificació i Pla director del cicle de l'aigua
ODS 6
 
ODS 11
 
ODS14
 
ODS 17
 • Objectiu 17.1. Adequar millor l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB
  Actuacions

  17.1.1. Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació per a la implantació i seguiment del Pla director del cicle integral de l'aigua.

  17.1.2. Afavorir l'ús d'aigua regenerada per a la millora dels espais naturals d'una manera sostenible i saludable.

  17.1.3. Promoure l'ús de fonts alternatives d'aigua per al reg i manteniment de parcs i zones verdes urbanes metropolitanes (aigua regenerada, aigües freàtiques...), oferint el servei de caracterització de l'aigua i control microbiològics, si cal, per part del Laboratori de l'AMB.

  17.1.4. Desplegar, dins l'àmbit competencial, el desenvolupament estratègic del Pla director del cicle integral de l'aigua.

  17.1.5. Establir convenis de col·laboració amb l'ACA per a la gestió de l'aigua regenerada de les EDAR de Sant Feliu i de Gavà. Impulsar convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques.
 • Objectiu 17.2. Millorar les polítiques d'abastament
  Actuacions

  17.2.1. Realitzar els tràmits oportuns per a l'aprovació del Pla director del cicle integral de l'aigua.

  17.2.2. Garantir el subministrament universal i l'exercici de les competències metropolitanes.

  17.2.3. Desenvolupament dels treballs encarregats a la Comissió d'estudi relacionada amb el cicle integral de l'aigua per a l'assumpció com a propis, per part de l'AMB, dels serveis que encara es mantenen en l'òrbita municipal, amb les modalitats organitzatives i instruments de l'actuació administrativa.

  17.2.4. Desenvolupar un sistema de recollida de dades que permeti obtenir la informació necessària per elaborar indicadors relacionats amb el cicle de l'aigua.

  17.2.5. Continuar les polítiques d'increment de l'aprofitament de les aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural i amb el compliment dels acords de la Taula del Ter. 
 • Objectiu 17.3. Consolidar les polítiques de sanejament
  Actuacions

  17.3.1. Redactar informes vinculats a nous desenvolupaments urbanístics en què s'avaluï la capacitat de les EDAR per assumir aquest creixement urbanístic.

  17.3.2. Implementar el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions 2020-2024 del sanejament metropolità.

  17.3.3. Estudiar alternatives per al trasllat del col·lector de llevant i posterior projecte.

  17.3.4. Establir un protocol entre el Servei de Platges i el Servei de Sanejament i Inspecció per garantir fluïdesa en la informació i millora de les eines de gestió.

  17.3.5. Impulsar el model de control i garantia perquè els abocaments d'indústries, tenint en compte l'efecte de dilució de l'EDAR, compleixin els objectius de qualitat del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya.

  17.3.6. Impulsar la separació d'aigües salines dels abocaments al col·lector a fi d'evitar la salinització del medi com a conseqüència del retorn de l'aigua al medi natural.

  17.3.7. Realitzar les inversions urgents necessàries en l'àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d'aigües i en especial les grans infraestructures de sanejament.

  17.3.8. Reclamar les corresponents aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i un accés més equitatiu al finançament sobre la base de la participació en el cànon de l'aigua, d'acord amb els principis de compromís assolits amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i reclamar les aportacions corresponents als dèficits acumulats en l'explotació del sanejament metropolità.

  17.3.9. Redactar informes ambientals del vector aigües residuals i autoritzacions d'abocament d'aigües residuals. Redactar informes d'autorització d'actuacions a la xarxa metropolitana (afeccions i connexions).
 • Objectiu 17.4. Consolidar la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA)
  Actuacions

  17.4.1. Impulsar la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental mitjançant la incorporació d'ajuntaments metropolitans d'entre 20.000 i 50.000 habitants.

  17.4.2. Redactar informes preceptius, d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per als ajuntaments de la PMAA que ho sol·licitin.

  17.4.3. Incorporar l'AMB a la Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya com a ens responsable de l'abocament d'aigües residuals a l'àrea metropolitana.

  17.4.4. Enfocar noves estratègies ambientals sorgides arran dels aprenentatges derivats de la gestió de la crisi de la COVID-19, especialment relacionades amb la prevenció de la seguretat i la salut ambiental, la mobilitat sostenible i els efectes del canvi climàtic sobre el medi urbà.?