Desenvolupament de polítiques urbanístiques

ÀMBIT 6

Desenvolupament de polítiques urbanístiques

En l'àmbit competencial i de les funcions de serveis tècnics que corresponen a l'AMB en matèria d'urbanisme, es continuarà el procés de redacció, tramitació i aprovació del Pla director urbanístic metropolità (PDU), d'acord amb la resta d'institucions implicades i com a instrument transversal de debat i planificació del territori. Es continuarà amb la línia oberta, que facili¬ta i estimula la participació. En el procés es tindran en compte els efectes ambientals, socials i econòmics que s'aplicaran a les diferents escales espacials (territori, ciutat, barri, carrer, edifici) i funcionals (cicle de l'aigua, cicle de l'energia, cicle de la matèria). S'incorporarà la dimensió temporal en el curt, mitjà i llarg termini, tal com s'ha apuntat en el document d'Avanç que s'ha elaborat i que ha aprovat el Consell Metropolità en el darrer mandat 2015-2019.

Així mateix, es parteix de la voluntat de vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal. Aquesta vertebració s'ha d'impulsar segons els criteris de territori sostenible que marquen de manera transversal els ODS de les Nacions Unides.

Amb aquestes referències, prendran especial importància les actuacions destinades a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori. Igualment, es continuaran les polítiques d'ordenació i gestió dels grans espais territorials, com els espais fluvials, les vies metropolitanes o la reconversió d'antigues carreteres, la millora de sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris. Així mateix, la institució continuarà cooperant i assistint tècnicament els ajuntaments en els diversos àmbits territorials de la seva activitat, com ara la redacció de projectes i de figures de planejament, així com persistint en la innovació tecnològica que permet la producció i la difusió cartogràfiques de tot l'àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona.

Finalment, no podem obviar que la crisi de la COVID-19 ens ha obligat també a dirigir una mirada sobre la ciutat. Molts dels debats dels darrers anys respecte a la compacitat, la densitat d'edificis i poblacional, els sistemes de connectivitat viària, el paper de la mobilitat o el traçat de les infraestructures ha impactat de manera significativa en els temes urbanístics. Com a mínim la planificació del territori haurà d'estar atenta a l'evolució d'aquest debat perquè, de ben segur, tindrà efectes importants en el futur desenvolupament de les polítiques urbanes.

Per tal d'afrontar el proper mandat, es proposen les següents línies d'intervenció:

  • Planificació metropolitana i suport estratègic
  • Competències reglades i suport tècnic als ajuntaments
  • Informació territorial de base
Planificació metropolitana i suport estratègic
ODS 9
 
ODS 11
 
ODS 17
Competències reglades i suport tècnic als ajuntaments
ODS 9
 
ODS 11
 
ODS17
Informació territorial de base
ODS 9
 
ODS 11
 
ODS16