Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Àrea de Bon Govern i Transparència

ÀMBIT 5

Bon govern i transparència

El desenvolupament de les regions i àrees metropolitanes s'està convertint en una de les formes predominants d'assentament humà i la nostra àrea és un cas paradigmàtic de construcció d'un sistema de govern i d'administració pública que (intenta) vol donar resposta a un aprofundiment democràtic pel que fa a les polítiques de transparència i bon govern, i als reptes que se'n deriven en el camp de la mobilitat, l'ordenació del territori, el medi ambient i el desenvolupament social i econòmic.

Ha transcorregut un mandat des de la constitució de l'AMB com a administració única del territori metropolità i, en aquest període, hem fet un esforç per desplegar un model de governança adequat als reptes tant de la pròpia evolució del sector públic com de la singularitat derivada d'un model de gestió metropolitana. Tot i així, l'esforç en construir un model d'Administració oberta, accessible i que ofereixi la màxima informació sobre la seva activitat, fa necessari posar l'èmfasi en nous objectius i actuacions.

Barcelona, com totes les grans ciutats del món, està sotmesa a la pressió dels canvis i transformacions de la globalització. El context socioeconòmic i geopolític i l'evolució del país, particularment arran de la crisi, i els nous riscos relacionats amb l'augment de les desigualtats i l'exclusió, obliguen a afrontar els nous reptes des d'una nova perspectiva que exigeix, en molts aspectes, el disseny i implementació de polítiques públiques de nou format.

En aquest context, resulta fonamental abordar la construcció d'un model de governança democràtica innovador que respongui a:
 • L'aprofundiment en el marc institucional i la seva relació amb la ciutadania.
 • L'aplicació dels principis de transparència, bon govern, dret d'accés, participació ciutadana i rendició de comptes.
 • La recerca d'un finançament idoni i adequat a la dimensió dels reptes actuals en matèria de medi ambient, infraestructures, transport i cohesió social.
 • La defensa d'un model de gestió de serveis públics en especial els d'interès general o universal.
 • La governança com a síntesi de sinergies que superen les visions tradicionals de l'administració i entra de ple en processos d'igualtat d'oportunitats, d'equitat en l'accés als serveis públics, de proximitat i d'acció redistributiva.
A partir d'aquesta anàlisi s'estableixen les següents línies d'intervenció:
 • Impuls del bon govern, amb l'Agència de Transparència.
 • Una administració eficient i sostenible financerament al servei de la ciutadania.
 • Coordinació interinstitucional per a la gestió dels serveis metropolitans.
Impuls del bon govern, amb l'Agència de Transparència
 • Objectiu 1.1 Garantir el dret d'accés a la informació pública i avançar en la cultura del bon govern, el govern obert i el dret a una bona administració.
  Actuacions

  1.1.1. Establir els instruments metodològics d'informació i formació que materialitzin el bon govern i el govern obert, així com els mecanismes per a la transparència i la rendició de comptes de l'AMB i entitats vinculades.

  1.1.2. Fer efectiu el dret d'accés a la informació pública a través d'un sistema de gestió que integri les sol·licituds d'informació en el funcionament i la garantia de resolució.

  1.1.3. Elaborar i implementar el Codi de conducta dels alts càrrecs.

  1.1.4. Crear del Registre de grups d'interès propi per facilitar la participació ciutadana.

  1.1.5. Promoure canals de participació ciutadana en el seguiment de la transparència metropolitana.

  1.1.6. Promoure la coordinació i col·laboració en aquest àmbit amb altres institucions, especialment amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 • Objectiu 1.2 Impulsar i promoure la transparència de forma transversal i procedimental en l'organització i en l'activitat de l'AMB i entitats vinculades, donant compliment als requeriments de la normativa catalana i estatal que regula la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.
  Actuacions

  1.2.1. Impulsar la creació i el funcionament del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB com a òrgan de suport a l'Agència de Transparència.

  1.2.2. Impulsar la transparència en l'àmbit de l'administració de l'AMB, dels seus organismes dependents i del govern metropolità a través de l'elaboració i implementació d'un Pla de transparència metropolitana.

  1.2.3. Promoure la creació i gestió del Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu o seu electrònica, de manera que sigui interoperable amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

  1.2.4. Impulsar internament la cultura de les dades obertes (open data), optimitzant els estudis i les dades existents amb relació a les accions que es desenvolupen.

  1.2.5. Establir indicadors de compliment de la transparència de l'AMB, així com indicadors relatius al registre públic de contractes, la publicació de les cartes de serveis, el registre de convenis i el sistema d'avaluació dels serveis públics.

  1.2.6. Promoure la incorporació de clàusules de transparència als processos de contractació, concessions i totes les modalitats de gestió de serveis.

  1.2.7. Desenvolupar instruments de prevenció de conflictes d'interessos i promoure la seva aplicació i avaluació.

  1.2.8. Col·laborar amb els municipis metropolitans, quan ho requereixin, en els àmbits de la transparència, la informació pública i el bon govern.

  1.2.9. Potenciar els principis del bon govern en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal en coordinació amb bones pràctiques a l'àmbit europeu.
Una administració eficient i sostenible financerament al servei de la ciutadania
 • Objectiu 2.1 Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.
  Actuacions

  2.1.1. Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals.

  2.1.2. Aconseguir recursos pels àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.

  2.1.3. Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.

  2.1.4. Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.
 • Objectiu 2.2 Impulsar el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB, aportant solucions avançades d'aplicació als serveis interns facilitin la modernització i optimització de l'organització i que puguin ser transferides als Ajuntaments metropolitans.
  Actuacions

  2.2.1. Oferir solucions tecnològiques útils per a cadascun dels serveis corporatius i dissenyar los sobre suports i processos universals, accessibles i traslladables als Ajuntaments metropolitans I que contempli processos innovadors d'acord amb exigències de transparència, dret a la informació, optimització de recursos, avaluació de resultats, etc.

  2.2.2. Redefinir processos i incorporar innovació de base tecnològica racionalitzant els processos administratius que tingui per objectiu la simplificació i la millora de la gestió, així com en les maneres de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans i els seus tràmits.

  2.2.3. Posar en marxa un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i seguiment de la tramitació dels procediments així com el disseny d‘actuacions de millora contínua.

  2.2.4. Gestionar les necessitats i oportunitats d'innovació tecnològica vinculades amb els projectes Web corporativa i Smart city de l'AMB.
 • Objectiu 2.3 Promoure una proposta de política de recursos humans d'acord amb els nous reptes de governança.
  Actuacions

  2.3.1. Definir i proposar un pla de carrera professional per als treballadors de la institució.

  2.3.2. Definir i proposar un sistema de valoració del rendiment dels treballadors de la institució, basat en la definició, acord i seguiment del compliment d'objectius i tasques a partir de la definició de les cartes de serveis.

  2.3.3. Preparar anualment un pla de formació per al personal de la institució, en coordinació amb totes les àrees.

  2.3.4. Elaborar un pla d'ordenació dels espais per optimitzar el treball dels diversos serveis en un model de més treball en equip i en xarxa.

  2.3.5. Revisar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes depenents.

  2.3.6. Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar al màxim possible la temporalitat del personal.
Coordinació interinstitucional per a la gestió dels serveis metropolitans
 • Objectiu 3.1 Consolidar la nova estructura institucional i assumir competències i responsabilitats en l'àmbit metropolità, especialment en matèria de sostenibilitat financera.
  Actuacions

  3.1.1. Reivindicar la participació activa en la gestió dels serveis de transport i les infraestructures que siguin competència de l'Estat i que afectin directament l'AMB, com el port, l'aeroport i el servei de rodalies ferroviàries, amb la reclamació de la funció d'autoritat en matèria d'infraestructures.

  3.1.2. Impulsar les actuacions prioritàries per al reconeixement de la funció de capitalitat d'acord amb els reptes actuals plantejats, especialment pel que fa als recursos necessaris. 
 • Objectiu 3.2 Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.
  Actuacions

  3.2.1. Avançar cap a un nou model gestió pública promovent la participació ciutadana.

  3.2.2. Impulsar mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.

  3.2.3. Iniciar el debat de definició i dels reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.

  3.2.4. Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern.

  3.2.5. Aprovar les Cartes dels serveis metropolitans

  3.2.6. Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.

  3.2.7. Redactar un Pla estratègic de subvencions.
 • Objectiu 3.3 Impulsar la política comunicativa corporativa assolint fixar el posicionament de la Institució i millorar el seu grau de coneixement entre la ciutadania.
  Actuacions

  3.3.1. Planificar, programar i executar, d'acord amb els Serveis, el Pla de comunicació de l'AMB i els plans sectorials de les àrees competencials de l'AMB en matèria de divulgació corporativa i de promoció dels serveis públics metropolitans.

  3.3.2.  Establir una relació continuada amb els mitjans de comunicació territori metropolità (premsa generalista, emissores de ràdio, xarxa de televisió), així com la premsa de referència de cada municipi o grup de municipis, i les revistes especialitzades per a garantir que fan una correcta i amplia difusió de les notícies i continguts generats des de la Institució i cada una de les seves àrees.

  3.3.3.  Promoure els canals propis de relació amb els ciutadans (web corporativa, butlletins, perfils a les xarxes socials i apps), augmentant el nombre d'usuaris, visites i participació directa.