14

Suports

AMB

Govern obert

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.
 • Avançar cap a un nou model de gestió pública que promogui la participació ciutadana.
 • Impulsar mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
 • Iniciar el debat de definició i reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.
 • Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern. Aprovar les cartes dels serveis metropolitans.
 • Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità, analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.
 • Redactar un pla estratègic de subvencions.

Llegir més

10

Suports

AMB

Administració metropolitana

| Autor/a: AMB

Consolidar la nova estructura institucional i assumir competències i responsabilitats en l'àmbit metropolità, especialment en matèria de sostenibilitat financera.
 • Reivindicar la participació activa en la gestió dels serveis de transport i les infraestructures que siguin competència de l'Estat i que afectin directament l'àrea metropolitana, com el port, l'aeroport i el servei de rodalies ferroviàries, amb la reclamació de la funció d'autoritat en matèria d'infraestructures.
 • Impulsar les actuacions prioritàries per al reconeixement de la funció de capitalitat d'acord amb els reptes actuals plantejats, especialment pel que fa als recursos necessaris.

Llegir més

11

Suports

AMB

Recursos humans a l'AMB

| Autor/a: AMB

Promoure una proposta de política de recursos humans d'acord amb els nous reptes de governança.
 • Definir i proposar un pla de carrera professional per als treballadors de la institució.
 • Definir i proposar un sistema de valoració del rendiment dels treballadors de la institució, basat en la definició, acord i seguiment del compliment d'objectius i tasques a partir de la definició de les cartes de serveis.
 • Preparar anualment un pla de formació per al personal de la institució, en coordinació amb totes les àrees.
 • Elaborar un pla d'ordenació dels espais per optimitzar el treball dels diversos serveis en un model de més treball en equip i en xarxa.
 • Revisar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes que l'entitat depenen.

Llegir més

5

Suports

AMB

Acció de govern

| Autor/a: AMB

Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.
 • Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals. 
 • Aconseguir recursos per als àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i de la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.
 • Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.
 • Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.

Llegir més

3

Suports

AMB

Atenció ciutadana

| Autor/a: AMB

Consolidar l'empresa pública d'informació Cetramsa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.
 • Consolidar la gestió de la tarifació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.
 • Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB, en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.
 • Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.
 • Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com ara la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.
 • Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus amb relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics.
 • Aplicar una política dades obertes en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.

Llegir més

1

Suports

AMB

Gestió del taxi

| Autor/a: AMB

Renovar i actualitzar la gestió diària de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) mitjançant els tràmits en línia.
 • Implantar la gestió i control en línia, que està actualment en desenvolupament, per a la gestió dels serveis de l'IMET, amb mesures de formació del personal de l'IMET i dels usuaris potencials (gestories, taxistes individuals, associacions professionals, etc.) i ampliar-lo a altres serveis.
 • Establir incentius a l'increment de la flota de taxi adaptat fins a arribar a 150 unitats al final del mandat.
 • Implantar la no homologació dels vehicles dièsel a partir del 2017 per a les renovacions o incorporacions de taxis, excepte en el cas de vehicles híbrids dièsel-elèctric.
 • Limitar progressivament els desplaçaments en buit mitjançant l'extensió de parades, microparades i la gestió intel·ligent de la demanda amb els nous instruments tecnològics.

Llegir més

4

Suports

AMB
Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, en el marc de les actuals dificultats econòmiques i financeres de les administracions estatals i autonòmica, per atendre les seves obligacions en el finançament de les competències de l'AMB.
 • Reclamar a l'Administració general de l'Estat més participació en el finançament del transport públic metropolità.
 • Instar el Govern de la Generalitat perquè dugui a terme el desenvolupament de la Llei de finançament del transport públic aprovada recentment, mitjançant les disposicions reglamentàries corresponents i les mesures de fiscalitat apropiades, orientades a concretar els mecanismes per dotar el servei de transport públic d'un marc estable de suficiència financera.
 • Crear un espai de reflexió i proposta d'actuacions per evitar que el finançament del sistema de transport públic condicioni la capacitat econòmica i la solvència creditícia de l'AMB, evitant així mateix el col·lapse financer i garantint la prestació adequada dels serveis metropolitans.
 • Seguir millorant l'eficiència en la gestió i l'esforç en la contenció tot mantenint els índexs de qualitat i satisfacció del client i l'evolució del nombre de viatgers i coordinant amb les empreses operadores de gestió directa i indirecta la implantació de les mesures necessàries per assolir aquest objectiu.
 • Consolidar els serveis de gestió indirecta de l'AMB portant a terme nous processos de licitació dels actuals serveis d'acord amb el venciment dels diferents contractes, i incorporant a la gestió indirecta altres serveis que es considerin necessaris, tot mantenint la qualitat, la contenció de la despesa i l'eficiència econòmica del sistema.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants, alhora que són una font fonamental d'ingressos per a l'AMB, que li permet abordar el finançament d'altres serveis socials o econòmicament deficitaris.

Llegir més

3

Suports

AMB
Executar el Programa metropolità d'inversions del mandat, tot reforçant els eixos d'actuació definits per l'AMB per a les seves intervencions: vertebració, centralitat, cohesió, qualitat, continuïtat i ús cívic.
 • Promoure sessions de treball amb tots els ajuntaments de cara a definir els projectes i obres que s'incorporaran al nou Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE 2016-2019), atenent els eixos d'actuació definits.
 • Executar els projectes i obres previstos en el Pla, així com incorporar les modificacions que de comú acord s'estableixin en les previsions de cada ajuntament.
 • Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, les assistències tècniques de projectes, direccions d'obra, estudis tècnics, etc. que necessitin, tant per als seus plans d'inversions com per a preparar convocatòries a plans de subvencions o programes d'altres administracions locals, autonòmiques, estatals o europees.

Llegir més

7

Suports

AMB

Ambientalització de contractes

| Autor/a: AMB

Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
 • Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.
 • Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents per al conjunt dels organismes metropolitans; integrar el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.

Llegir més