4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Mobilitat:

 • Peatonal:
  • Passeig marítim de baix impacte ambiental que connecti amb Badalona, el Parc Fluvial i el marge dret del Besòs.
  • Accessos per  c/Olímpic (connexió eficient amb passeig marítim i parc fluvial), Av. de la Platja i Av. Maresme.

 • Transport públic:
  • Accessos en bus per c/Olímpic i Av. Maresme. Circulació exclusiva per Av.Eduard Maristany costat mar.

 • Vehicle privat:
  • Accessos per c/Olímpic i Av. Maresme i circulació per Av.Eduard Maristany costat mar i zones d'aparcament integrades a l'entorn i correctament dimensionades per satisfer les necessitats de l'oferta cultural i esportiva.

 • Av. Eduard Maristany costat mar:
  • Arreglar, dimensionant adequadament, el pas estret i perillós que representa el tram que va des de l'alçada de l'Av. Maresme fins al carrer de la Mar Negra  dins el terme de Badalona.

Llegir més

4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Reutilitzar les tres xemeneies i l'edifici de turbines amb un gran equipament cultural de nivell europeu que contempli l'activitat econòmica pròpia que en generi. L'equipament haurà de fer una reserva d'espai suficient perquè, com a mínim, els visitants puguin interpretar l'edifici en el seu context històric a nivell tècnic, econòmic i social. Seria desitjable que també pogués explicar el passat industrial i obrer dels nombrosos conjunts industrials que van ocupar el litoral barcelonès des de Poble Nou fins a Montgat.

 • Millorar l'actual zona esportiva (Poliesportiu Marina Besòs i camp de futbol Ruiz Casado) i recuperar la piscina descoberta desapareguda per la instal·lació de les carpes d'oci nocturn de la discoteca «Atlàntida».

 • Millorar i ampliar l'actual Parc del litoral integrant-lo biològicament amb la desembocadura del riu.

 • Recuperar les platges fent-les accessibles al bany i a les activitats pròpies de la costa però preservant la zona més propera a la desembocadura el màxim de naturalitzada en connexió biològica amb el riu i el Parc del litoral.
 • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).

Llegir més

14

Suports

Pilar Vicente Vara

La Llei del Sòl i Rehabilitació urbana preveu eines legals de rehabilitació, regeneració i renovació urbana per tal que aquestes actuacions NO ENCAREIXIN encara més el preu dels immobles: 

a) Contracte de cessió, amb facultat d'arrendament o atorgament de dret d'explotació a tercers, de finques urbanes o d'elements d'aquestes per temps determinat a canvi del pagament ajornat de la part del cost que correspongui abonar als propietaris de les finques.

b) Contracte de permuta o cessió de terrenys o de part de l'edificació subjecta a rehabilitació per determinada edificació futura.

c) Contracte d'arrendament o cessió d'ús de local, vivenda o qualsevol altre element d'un edifici per termini determinat a canvi de pagament per l'arrendatari o cessionari del pagament de tots o d'algun dels següents conceptes: impostos, taxes, quotes a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris o de la cooperativa, despeses de conservació i obres de rehabilitació i regeneració i renovació urbanes.

d) Conveni d'explotació conjunta de l'immoble o de parts del mateix.

Llegir més

9

Suports

Pol De La Torre Moral

Assemblea juvenil municipal

| Autor/a: Pol De La Torre Moral

Proposo que cada municipi tingui una assemblea juvenil on poguin participar tots els joves de 14 a 30 anys per decidir els temes de la regidoria de jovenutu. En aquesta assemblea, els joves s'haurien de representar individualment, amb veu i vot propis.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

6

Suports

Ana Aldeguer Espinilla

salut

| Autor/a: Ana Aldeguer Espinilla

Avui en dia els centres de rehabilitació estàn plens de gent amb dolor a causa de problemes crònics de l'aparell locomotor, això suposa una despesa important que es podria disminuir si la gent tingués mes informació i eines per autoregular-se i autotratar-se.

 • Crear plans per a fomentar la prevenció de la salud a diferents ambits: escoles, CAP's, hospitals.
 • Ensenyar a la gent a fer exercicis, amb xarrades i tallers pràctics.

Llegir més

10

Suports

Lluís Rocha Rosal

Actualment, en casos de sustitució de baixants o teulades de fibrociment no hi control real per part de la Guardia Urbana del compliment de la normativa. Aixi com es controlen els permissos per obres menors i majors, hauria de fer-se un control del fibrociment en obres de particulars o comunitats. Encara que el fibrociment està considerat un agent cancerigen de nivell 1, la Guardia Urbana no té eines per actuar en recintes particulars com pisos, locals o comunitats de propietaris davant d'una denuncia per tractament incorrecte de materials amb fibrociment. Es propossa coordinar amb la Generalitat, la Diputació i d'altres autoritats competents la concreció de la actuació urgent en cas de tractament inadequat i de la exigencia de responsabilitats als incomplidors.

Llegir més

13

Suports

Lluís Rocha Rosal

Protegir els passos de vianants

| Autor/a: Lluís Rocha Rosal

Es propossa la creació d'una zona lliure abans dels passos de vianants (en el sentit de la circulació de vehicles) d'uns quants metres per tal de garantir la visió per part dels conductors dels vianants que comencen a creuar un carrer. Moltes vegades no es veu a les persones que entren a un pas de vianants per creuar una via perque hi han vehicles aparcats, contenidors d'escombreries o altres impediments, o simplement perque es tracta de nens o gent de baixa estatura.

Llegir més

8

Suports

Roger Melcior

Infraestructures fixes de suport al servei de bus

| Autor/a: Roger Melcior

Una de les línies estratègiques en matèria de mobilitat és impulsar l'eficiència de la xarxa de bus metropolitana de gestió indirecta.

Per això, cal analitzar els eixos de més demanda per implamentar accions de millora de la velocitat comercial insipirant-se en el HBLS i els BRT.

Dins d'aquest paquet de mesures s'inclouen la dotació d'infraestructura segregada en els principals eixos entre municipis, la prioritació semafòrica o la millor gestió dels temps de parada del bus amb mesures com l'accés per totes les portes, la venda de bitllets en parada o les parades dobles. Totes aquestes mesures han de permetre l'increment de la velocitat comercial i poder millorar freqüència amb els mateixos recursos a banda d'un previsible augment de validacions per fer el sistema més competitu respecte altres modes com el transport privat.

L'eix prioritari a treballar hauria de ser un dels de més demanda de gestió indirecta: el de Badalona a Santa Coloma, un corredor que concentra una demanda diària superior a les 15.000 persones amb freqüències molt elevades i amb carència de transport alternatiu en mode ferroviari.

Llegir més

10

Suports

AMB

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.
 • Aprovar conjuntament amb el Pla director una proposta de finançament que el faci viable i que assoleixi, en el mandat, el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB.
 • Elaborar anualment un balanç d'execució del Pla director amb el corresponent informe de rendició de comptes pel que fa a resultats i finançament.
 • Millorar les capacitats per desplegar la política pública de cooperació internacional.
 • Crear l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament per consolidar un equip tècnic de cooperació en el si de l'AMB encarregat d'impulsar, implementar, fer el seguiment i avaluar la política pública de cooperació de l'AMB.

Llegir més

7

Suports

AMB

Implicació en la cooperació

| Autor/a: AMB

Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
 • Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.
 • Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació directa de l'AMB.
 • Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.
 • Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics.

Llegir més

4

Suports

AMB

Cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Promoure una política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat i capaç d'integrar el conjunt de l'acció de cooperació internacional de l'AMB.
 • Potenciar la cooperació internacional a partir de les experiències desenvolupades i d'acord amb el marc polític de l'actual Acord de Govern.
 • Desenvolupar una estratègia d'educació per al desenvolupament pròpia de l'AMB, que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'AMB de manera coordinada.
 • Integrar el teixit associatiu metropolità en el conjunt de l'acció de cooperació internacional de l'AMB.

Llegir més

Següent