7

Suports

AMB

Ambientalització de contractes

| Autor/a: AMB

Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
 • Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.
 • Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents per al conjunt dels organismes metropolitans; integrar el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.

Llegir més

5

Suports

AMB

Futur sostenible

| Autor/a: AMB

Mitigar i promoure l'adaptació al canvi climàtic i lluitar contra la contaminació atmosfèrica.
 • Definir l'Estratègia del carboni i l'energia pel proper quadrienni 2016-2019 amb objectius de reducció d'emissions i amb especial consideració dels objectius d'estalvi, eficiència i promoció d'energies renovables d'acord amb els compromisos europeus.
 • Actualitzar el Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'AMB i continuar la seva extensió de manera coordinada amb la promoció i suport als plans d'adaptació locals dels municipis metropolitans; desplegar els compromisos de la Declaració pel Clima de manera participada amb diferents agents i actors de la ciutadania, i aprofundir en el pla de treball del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.
 • Impulsar l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic com a observatori i òrgan consultiu i treballar activament en el marc dels compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic (Acord de París, Pactes d'Alcaldes per l'Energia Sostenible, Mayors Adapt, etc.)
 • Establir mesures per a la reducció de l'ús de pesticides i herbicides i cercar mecanismes de resiliència natural pel control del sotabosc.

Llegir més

6

Suports

AMB

Educació ambiental

| Autor/a: AMB

Educar i sensibilitzar la ciutadania en tots aquells vectors ambientals de competència de l'AMB que es refereixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'eficiència de l'ús dels recursos, potenciant els objectius i les línies d'acció del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES).
 • Integrar la mobilitat sostenible i la prevenció de la contaminació atmosfèrica com a noves temàtiques del PMES, en col·laboració amb els municipis i els agents socials, així com la prevenció en matèria de residus.
 • Realitzar la primera revisió del PMES l'any 2017 per tal d'actualitzar, si escau, els objectius i accions definits fins al 2020, i desenvolupar el PMES mitjançant les TIC i aprofitant el potencial de les xarxes socials.

Llegir més

17

Suports

AMB

Energies renovables

| Autor/a: AMB

Impulsar l'estalvi i eficiència energètica i fomentar les energies renovables.
 • Fer un pla d'accions i estratègies de transició energètica constituint una taula de treball amb participació dels municipis, que integri la generació i distribució d'energia renovable, a la recerca de l'autosuficiència i en coherència amb els objectius europeus de reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Promoure l'operador metropolità de l'energia, definint-ne les bases legals i operatives.
 • Fomentar les instal·lacions d'energies renovables i de generació distribuïda, promovent, si escau, la gestió de les instal·lacions en aquest àmbit.

Llegir més