4

Suports

AMB

Transport públic

| Autor/a: AMB

Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment quan finalitzin els seus contractes actuals, traspassant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.
 • Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, amb la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica inclosa.
 • Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'equiparar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.
 • Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del sistema tarifari integrat als municipis de la segona corona metropolitana (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.

Llegir més

6

Suports

AMB

Mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció a la xarxa de bus de barri.
 • Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions en els serveis de gestió indirecta als principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.
 • Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.
 • Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.
 • Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el canvi climàtic.
 • Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les parades mateixes.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.
 • Garantir la mobilitat amb transport públic del conjunt de la ciutadania, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.
 • Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.
 • Establir un pla d'accessibilitat als polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i a la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.
 • Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.
 • Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.

Llegir més

2

Suports

AMB

Plans de Mobilitat

| Autor/a: AMB

Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.
 • Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.
 • Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.
 • Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la mobilitat neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire des del sector de la mobilitat i que serveixi de directriu per a les esmentades propostes.
 • Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i en la promoció de la seguretat viària, en particular a les rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.
 • Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com de plans dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures, incloses en els seus plans de mobilitat urbana, que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.

Llegir més

5

Suports

AMB

Impulsar la construcció de vials

| Autor/a: AMB

Impulsar la construcció de vials ciclables, de vianants i cívics als diferents espais públics metropolitans.
 • Impulsar l'estudi de la xarxa metropolitana de carrils ciclables i promoure i executar-ne diferents trams.
 • Promoure l'adequació de carrils de vianants i cívics en els projectes, molt especialment per unir el centre i la perifèria de cada nucli urbà, tot garantint les connexions interurbanes dels vials ciclables i peatonals.

Llegir més