1

Suports

AMB
Recolzar els treballs d'assessorament i suport tècnic als ajuntaments amb relació a les estratègies i polítiques de planejament urbanístic.
 • Actualitzar els sistemes d'informació sobre el planejament, incloent-hi els digitals, per al conjunt d'agents i projectes que es desenvolupen des de l'AMB.
 • Estudiar les necessites de suport als ajuntaments per tal de reorganitzar i augmentar els serveis a prestar, particularment arran dels processos de transformació que derivaran dels nous instruments de planificació.

Llegir més

1

Suports

AMB
Aprofundir en les competències de planificació urbanística, per tal d'enfortir el nou marc legal en aquesta matèria continuant i aprofundint en la incorporació dels criteris de integrant la sostenibilitat, ambientals, socials i econòmics.
 • Enfortir els serveis de procediment urbanístic, d'interès metropolità, establint criteris de seguiment qualitatiu, optimitzant els treballs de la Direcció de Serveis d'Urbanisme mitjançant la integració de les TIC, les bases de dades dels productes i els processos, i la difusió dels resultats i coneixements que permetran millorar el planejament.
 • Actualitzar la cartografia metropolitana així com el Mapa refós del planejament urbanístic, i donar cobertura territorial total al Mapa topogràfic metropolità (1:1000).

Llegir més

6

Suports

AMB
Coordinar una estratègia metropolitana de millora de barris.
 • Establir objectius metropolitans en matèria de renovació urbana per municipi i per zona/barri conjuntament amb els ajuntaments, especialment els referits a la millora de l'espai públic i els equipaments.
 • Participar en el desenvolupament d'una estratègia integral a l'eix del Besòs des d'una perspectiva global en tots els àmbits socials, econòmics, territorials, d'infraestructures, etc.
 • Facilitar el desenvolupament d'estratègies similar en aquells espais metropolitans en què els municipis manifestin la seva voluntat de treballar de forma coordinada.

Llegir més

6

Suports

AMB
Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més