4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Mobilitat:

 • Peatonal:
  • Passeig marítim de baix impacte ambiental que connecti amb Badalona, el Parc Fluvial i el marge dret del Besòs.
  • Accessos per  c/Olímpic (connexió eficient amb passeig marítim i parc fluvial), Av. de la Platja i Av. Maresme.

 • Transport públic:
  • Accessos en bus per c/Olímpic i Av. Maresme. Circulació exclusiva per Av.Eduard Maristany costat mar.

 • Vehicle privat:
  • Accessos per c/Olímpic i Av. Maresme i circulació per Av.Eduard Maristany costat mar i zones d'aparcament integrades a l'entorn i correctament dimensionades per satisfer les necessitats de l'oferta cultural i esportiva.

 • Av. Eduard Maristany costat mar:
  • Arreglar, dimensionant adequadament, el pas estret i perillós que representa el tram que va des de l'alçada de l'Av. Maresme fins al carrer de la Mar Negra  dins el terme de Badalona.

Llegir més

13

Suports

Lluís Rocha Rosal

Protegir els passos de vianants

| Autor/a: Lluís Rocha Rosal

Es propossa la creació d'una zona lliure abans dels passos de vianants (en el sentit de la circulació de vehicles) d'uns quants metres per tal de garantir la visió per part dels conductors dels vianants que comencen a creuar un carrer. Moltes vegades no es veu a les persones que entren a un pas de vianants per creuar una via perque hi han vehicles aparcats, contenidors d'escombreries o altres impediments, o simplement perque es tracta de nens o gent de baixa estatura.

Llegir més

8

Suports

Roger Melcior

Infraestructures fixes de suport al servei de bus

| Autor/a: Roger Melcior

Una de les línies estratègiques en matèria de mobilitat és impulsar l'eficiència de la xarxa de bus metropolitana de gestió indirecta.

Per això, cal analitzar els eixos de més demanda per implamentar accions de millora de la velocitat comercial insipirant-se en el HBLS i els BRT.

Dins d'aquest paquet de mesures s'inclouen la dotació d'infraestructura segregada en els principals eixos entre municipis, la prioritació semafòrica o la millor gestió dels temps de parada del bus amb mesures com l'accés per totes les portes, la venda de bitllets en parada o les parades dobles. Totes aquestes mesures han de permetre l'increment de la velocitat comercial i poder millorar freqüència amb els mateixos recursos a banda d'un previsible augment de validacions per fer el sistema més competitu respecte altres modes com el transport privat.

L'eix prioritari a treballar hauria de ser un dels de més demanda de gestió indirecta: el de Badalona a Santa Coloma, un corredor que concentra una demanda diària superior a les 15.000 persones amb freqüències molt elevades i amb carència de transport alternatiu en mode ferroviari.

Llegir més

10

Suports

AMB

Infraestructures de transport

| Autor/a: AMB

Reclamar a les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de transport de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la competitivitat econòmica de la metròpolis.
 • Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col•lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana.
 • Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures de transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, perquè es tracta d'un servei estructurant imprescindible per a garantir la mobilitat metropolitana i regional.
 • Promoure la implantació d'aparcaments de dissuassió (park & ride) en estacions ferroviàries de l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.
 • Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten la mobilitat i la funcionalitat metropolitanes, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i a la posada en marxa del corredor mediterrani.
 • Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.

Llegir més

3

Suports

AMB

Atenció ciutadana

| Autor/a: AMB

Consolidar l'empresa pública d'informació Cetramsa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.
 • Consolidar la gestió de la tarifació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.
 • Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB, en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.
 • Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.
 • Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com ara la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.
 • Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus amb relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics.
 • Aplicar una política dades obertes en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.

Llegir més

1

Suports

AMB

Gestió del taxi

| Autor/a: AMB

Renovar i actualitzar la gestió diària de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) mitjançant els tràmits en línia.
 • Implantar la gestió i control en línia, que està actualment en desenvolupament, per a la gestió dels serveis de l'IMET, amb mesures de formació del personal de l'IMET i dels usuaris potencials (gestories, taxistes individuals, associacions professionals, etc.) i ampliar-lo a altres serveis.
 • Establir incentius a l'increment de la flota de taxi adaptat fins a arribar a 150 unitats al final del mandat.
 • Implantar la no homologació dels vehicles dièsel a partir del 2017 per a les renovacions o incorporacions de taxis, excepte en el cas de vehicles híbrids dièsel-elèctric.
 • Limitar progressivament els desplaçaments en buit mitjançant l'extensió de parades, microparades i la gestió intel·ligent de la demanda amb els nous instruments tecnològics.

Llegir més

6

Suports

AMB

T-Mobilitat

| Autor/a: AMB

Liderar el disseny, la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB (amb l'ajut de TMB) pugui liderar a l'àmbit metropolità el disseny, implantació i manteniment dels serveis tecnològics, tot redefinint el rol de l'adjudicatari privat cap al de subministrador i mantenidor d'equips.
 • Definir, com a part de l'ATM, les garanties per tal que la implantació de la T-Mobilitat no suposi cap impacte econòmic negatiu per a l'AMB, i que, en cas de produir-se, sigui compensat per l'ATM.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB mantingui intacta i en exclusiva la seva relació amb els operadors dels serveis dels quals en té la titularitat.
 • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en els actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.
 • Definir en el marc de l'ATM les garanties perquè l'AMB i les seves empreses públiques mantinguin totes les funcions i competències i puguin decidir, en el seu àmbit territorial, la creació i manteniment de títols propis (com ara els títols socials i altres), així com obtenir, emmagatzemar, explotar i analitzar, directament i sense intermediaris, les dades subministrades pel nou sistema T-Mobilitat.

Llegir més

15

Suports

AMB

Tarifes socials en transport públic

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, adaptant-lo a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i aprofitant els nous instruments de gestió.
 • Avançar en el nou sistema de gestió del sistema de tarifació social, ampliant la prestació de serveis de l'AMB als municipis i millorant el control d'accés al sistema en coordinació amb altres administracions a través de l'Administració Oberta de Catalunya, avaluant un nou sistema de tarifació per nivell de renda, per avançar en l'equitat.
 • Consolidar la col·laboració entre l'AMB i els ajuntaments per a la inclusió de les persones entre 60 i 65 anys com a beneficiaris de la tarifació social, així com la resta de col·lectius que ho requereixin, com els que estan en situació de vulnerabilitat.
 • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
 • Consolidar, ajustar a les necessitats de la demanda i adaptar a la normativa vigent el transport porta a porta amb vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda severa, i ampliar les prestacions a altres municipis que ho requereixin, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.

Llegir més

4

Suports

AMB
Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, en el marc de les actuals dificultats econòmiques i financeres de les administracions estatals i autonòmica, per atendre les seves obligacions en el finançament de les competències de l'AMB.
 • Reclamar a l'Administració general de l'Estat més participació en el finançament del transport públic metropolità.
 • Instar el Govern de la Generalitat perquè dugui a terme el desenvolupament de la Llei de finançament del transport públic aprovada recentment, mitjançant les disposicions reglamentàries corresponents i les mesures de fiscalitat apropiades, orientades a concretar els mecanismes per dotar el servei de transport públic d'un marc estable de suficiència financera.
 • Crear un espai de reflexió i proposta d'actuacions per evitar que el finançament del sistema de transport públic condicioni la capacitat econòmica i la solvència creditícia de l'AMB, evitant així mateix el col·lapse financer i garantint la prestació adequada dels serveis metropolitans.
 • Seguir millorant l'eficiència en la gestió i l'esforç en la contenció tot mantenint els índexs de qualitat i satisfacció del client i l'evolució del nombre de viatgers i coordinant amb les empreses operadores de gestió directa i indirecta la implantació de les mesures necessàries per assolir aquest objectiu.
 • Consolidar els serveis de gestió indirecta de l'AMB portant a terme nous processos de licitació dels actuals serveis d'acord amb el venciment dels diferents contractes, i incorporant a la gestió indirecta altres serveis que es considerin necessaris, tot mantenint la qualitat, la contenció de la despesa i l'eficiència econòmica del sistema.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants, alhora que són una font fonamental d'ingressos per a l'AMB, que li permet abordar el finançament d'altres serveis socials o econòmicament deficitaris.

Llegir més

12

Suports

AMB

Bicicleta

| Autor/a: AMB

Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, l'escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
 • Estendre la xarxa metropolitana de vies ciclables, tot millorant la interconnexió entre les xarxes municipals i l'enllaç amb els punts d'intercanvi modal i reforçant els espais segurs de circulació i aparcament, mitjançant l'aprovació d'un Pla metropolità de vies ciclables.
 • Incorporar el Pla metropolità de vies ciclables en el marc de la redacció del PDU, com una xarxa metabòlica més per a la mobilitat de persones i mercaderies dins del territori de la metròpolis de Barcelona.
 • Executar, directament o en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, els projectes de millora o extensió de la xarxa ciclable del territori, amb especial èmfasi en la connectivitat de la xarxa existent.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta mitjançant l'extensió i reforç del sistema d'aparcaments segurs (Bicibox, places d'aparcament subterrani o d'altres) i del sistema de préstec de bicicletes (Bicing), en funció dels diferents acords amb els municipis, i estudiar un model d'estacionament segur de bicicletes de gran capacitat, per instal·lar-lo en estacions ferroviàries de gran demanda.
 • Promoure l'ús de la bicicleta i els serveis associats, afavorint les iniciatives municipals en aquest sentit, com ho són els serveis de lloguer públic de bicicletes o els tallers de reparació o autoreparació. Crear una Oficina Metropolitana de la Bicicleta que doni suport tant als ajuntaments com a les persones que utilitzen aquest mode de transport, canalitzant l'esforç de l'AMB en comunicació i promoció de la bicicleta.

Llegir més

9

Suports

AMB

Innovació en mobilitat

| Autor/a: AMB

Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible.
 • Analitzar la creació de zones d'atmosfera protegida al territori de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments, i valorar l'establiment del conjunt de l'AMB com a zona d'atmosfera protegida i de baixes emissions del transport.
 • Impulsar la coordinació de les polítiques locals de gestió de l'aparcament.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta com a mode en creixement per a la mobilitat diària, amb efectes positius per a la qualitat de l'aire i per a la salut de les persones, tot coordinant les ordenances municipals de mobilitat, i estudiant la consolidació d'una mobilitat còmode i segura per a desplaçaments a peu a l'escola i per a itineraris culturals, d'oci i saludables.
 • Continuar la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb prioritat pels autobusos amb sistemes híbrids amb motors elèctrics, i fer un seguiment dels canvis tecnològics que es van produint entre els fabricants de vehicles, per tal de reorientar la renovació de la flota cap a la reducció d'emissions i de consum energètic.
 • Donar suport a la implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics com a instrument per promoure'n la utilització, tant per part dels particulars com de les empreses –especialment les que disposen de flotes–, subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer i de recàrrega vinculada per a les seves flotes de servei.
 • Dissenyar escenaris de contenció de l'ús dels vehicles dièsel a l'AMB, especialment a les zones d'atmosfera protegida.
 • Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant per part dels particulars com de les empreses, especialment les que disposen de flotes. Afavorir accions municipals que ampliïn serveis entorn dels vehicles d'emissions zero i de baixes emissions: cotxes d'ús i de propietat compartida.
 • Continuar coliderant la plataforma LIVE, com a instrument fonamental de col·laboració público-privada per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la dotació de les infraestructures que es requereixen.
 • Definir una política metropolitana d'aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l'efecte de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Treballar en un distintiu "ECO" per a les empreses que incorporin la mobilitat sostenible en la prestació dels seus serveis o en l'exercici de les seves activitats, així com en els viatges domicili-feina dels seus treballadors.

Llegir més

Següent