10

Suports

AMB

Espais naturals i agrícoles prioritaris

| Autor/a: AMB

Vetllar de forma especial pel manteniment i la potenciació dels serveis ecosistèmics associats als diferents elements de la infraestructura verda metropolitana.
 • Participar en els òrgans territorials de gestió, com són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, i establir la participació de l'AMB en el Parc Agrícola del Baix Llobregat.
 • Redactar els projectes de restauració per tal de mitigar els impactes que representen amenaces per a la integritat o la connectivitat dels principals espais oberts metropolitans.
 • Impulsar processos d'assessorament específic als municipis per al control del traçat i la mitigació dels impactes de les infraestructures territorials que afecten els paisatges natural i urbà.
 • Donar suport als processos participatius i taules de treball municipal.
 • Fomentar models territorials que augmentin la resiliència del territori davant de les  pertorbacions naturals mitjançant l'estímul de les activitats agropecuàries.

Llegir més

7

Suports

AMB

Ambientalització de contractes

| Autor/a: AMB

Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
 • Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.
 • Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents per al conjunt dels organismes metropolitans; integrar el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.

Llegir més

5

Suports

AMB

Intervenció ambiental

| Autor/a: AMB

Millorar els tràmits d'intervenció administrativa ambiental que formen part de les competències de l'AMB.
 • Consolidar la Ponència metropolitana d'avaluació ambiental, agilitzant la tramitació dels informes de la Ponència metropolitana i del vector aigua (autoritzacions d'abocament), mitjançant un operatiu en línia que garanteixi la transparència del procediment.
 • Supervisar i controlar les obligacions mediambientals de les instal·lacions metropolitanes per tal de minimitzar l'impacte sofert per les persones i activitats potencialment afectades, sobretot per les olors produïdes a les plantes de tractament de residus municipals de l'entorn metropolità i a les estacions depuradores d'aigües residuals.
 • Col·laborar amb els municipis en l'elaboració dels mapes de capacitat acústica i dels mapes estratègics de sorolls, d'acord amb la legislació sectorial.

Llegir més

6

Suports

AMB

Educació ambiental

| Autor/a: AMB

Educar i sensibilitzar la ciutadania en tots aquells vectors ambientals de competència de l'AMB que es refereixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'eficiència de l'ús dels recursos, potenciant els objectius i les línies d'acció del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES).
 • Integrar la mobilitat sostenible i la prevenció de la contaminació atmosfèrica com a noves temàtiques del PMES, en col·laboració amb els municipis i els agents socials, així com la prevenció en matèria de residus.
 • Realitzar la primera revisió del PMES l'any 2017 per tal d'actualitzar, si escau, els objectius i accions definits fins al 2020, i desenvolupar el PMES mitjançant les TIC i aprofitant el potencial de les xarxes socials.

Llegir més