10

Suports

AMB

Residu Zero

| Autor/a: AMB

Reforçar la col·laboració tècnica amb els ajuntaments en actuacions de prevenció i increment de la recollida selectiva en l'estratègia Residu Zero.
 • Coordinar campanyes amb els ajuntaments per assolir els objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva definits per la Comissió Europea.
 • Establir un sistema de comunicació periòdic de dades i resultats de la gestió de residus, avaluant i creant informació comparativa de bones pràctiques per a la recollida de residus.
 • Fomentar l'ús de les deixalleries com a destí dels aparells elèctrics, piles i residus especials en petites quantitats, per tal d'evitar la toxicitat de la resta de residus, promovent la coordinació de les deixalleries de recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
 • Crear un grup multidisciplinar per debatre noves estratègies en la gestió de residus, i que serveixi de plataforma de participació amb els ajuntaments i agents socials.
 • Definir un full de ruta per a la incorporació de la majoria dels grans generadors de matèria orgànica, per promoure el tractament d'aquests residus a les plantes metropolitanes d'una manera coordinada i directa, començant pels municipis amb més població.
 • Desenvolupar proves pilot en nous sistemes de recollida i gestió com a pas previ per a la seva generalització.
 • Estudiar la viabilitat d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) a l'àmbit metropolità.
 • Impulsar un conjunt de mesures per tal d'assolir el 45% de recollida selectiva l'any 2019.

Llegir més

7

Suports

AMB

Prevenció de residus

| Autor/a: AMB

Potenciar els projectes actuals i definir noves actuacions en prevenció de residus de cara al compliment dels objectius marcats a les normatives europea, espanyola i catalana.
 • Implementar a les deixalleries els centres de reparació i reutilització.
 • Estendre el projecte "Reparat Millor que Nou" pel territori metropolità, buscant-ne la sostenibilitat econòmica i promovent la creació de nous llocs de treball i que hi accedeixin empreses d'economia social.
 • Fomentar el compostatge comunitari.
 • Establir hàbits de consum per a reduir el malbaratament alimentari a les llars i dels grans productors.

Llegir més

17

Suports

AMB
Desenvolupar polítiques públiques per a una economia verda des de l'agricultura de proximitat i ecològica, des de l'economia circular, l'estalvi i l'eficiència energètica, i des de les energies renovables.
 • Impulsar projectes d'economia verda de manera coordinada amb els municipis metropolitans a través d'activitat econòmica que potenciï l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús de matèries de nul·la o baixa contaminació, de manera que contribueixin a la resiliència del territori.
 • Fomentar l'eficiència energètica i l'extensió de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la millora del cicle de l'aigua, la certificació energètica i ambiental i el desenvolupament de projectes d'R+D+I ambiental.
 • Promocionar l'activitat agrària, per potenciar-ne la rendibilitat econòmica, social i ambiental, en concertació amb els municipis metropolitans; especialment en la consolidació del Parc Agrari com a espai de producció agrícola de proximitat.
 • Avaluar el sistema alimentari metropolità des de les vessants social, econòmica i mediambiental i elaborar les línies de treball en col·laboració amb els agents implicats; impulsar criteris de contractació que incloguin el consum de proximitat, entre d'altres.
 • Dinamitzar les activitats de producció i transformació alimentàries aprofitant la potencialitat de Mercabarna, les empreses existents i les cadenes de distribució per impulsar un clúster.
 • Impulsar el producte de proximitat i ecològic i potenciar el consum de proximitat i ecològic amb campanyes de sensibilització i promoció dels productes en tots els àmbits, ja siguin les llars com els grans consumidors.

Llegir més

12

Suports

AMB

Rius

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.
 • Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.
 • Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.
 • Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans; finalitzar els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.

Llegir més

7

Suports

AMB

Ambientalització de contractes

| Autor/a: AMB

Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).
 • Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.
 • Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents per al conjunt dels organismes metropolitans; integrar el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.

Llegir més

5

Suports

AMB

Intervenció ambiental

| Autor/a: AMB

Millorar els tràmits d'intervenció administrativa ambiental que formen part de les competències de l'AMB.
 • Consolidar la Ponència metropolitana d'avaluació ambiental, agilitzant la tramitació dels informes de la Ponència metropolitana i del vector aigua (autoritzacions d'abocament), mitjançant un operatiu en línia que garanteixi la transparència del procediment.
 • Supervisar i controlar les obligacions mediambientals de les instal·lacions metropolitanes per tal de minimitzar l'impacte sofert per les persones i activitats potencialment afectades, sobretot per les olors produïdes a les plantes de tractament de residus municipals de l'entorn metropolità i a les estacions depuradores d'aigües residuals.
 • Col·laborar amb els municipis en l'elaboració dels mapes de capacitat acústica i dels mapes estratègics de sorolls, d'acord amb la legislació sectorial.

Llegir més

6

Suports

AMB

Educació ambiental

| Autor/a: AMB

Educar i sensibilitzar la ciutadania en tots aquells vectors ambientals de competència de l'AMB que es refereixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'eficiència de l'ús dels recursos, potenciant els objectius i les línies d'acció del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES).
 • Integrar la mobilitat sostenible i la prevenció de la contaminació atmosfèrica com a noves temàtiques del PMES, en col·laboració amb els municipis i els agents socials, així com la prevenció en matèria de residus.
 • Realitzar la primera revisió del PMES l'any 2017 per tal d'actualitzar, si escau, els objectius i accions definits fins al 2020, i desenvolupar el PMES mitjançant les TIC i aprofitant el potencial de les xarxes socials.

Llegir més

17

Suports

AMB

Energies renovables

| Autor/a: AMB

Impulsar l'estalvi i eficiència energètica i fomentar les energies renovables.
 • Fer un pla d'accions i estratègies de transició energètica constituint una taula de treball amb participació dels municipis, que integri la generació i distribució d'energia renovable, a la recerca de l'autosuficiència i en coherència amb els objectius europeus de reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Promoure l'operador metropolità de l'energia, definint-ne les bases legals i operatives.
 • Fomentar les instal·lacions d'energies renovables i de generació distribuïda, promovent, si escau, la gestió de les instal·lacions en aquest àmbit.

Llegir més