4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Xarxa integrada de grans equipaments culturals

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

Les nostres ciutats i pobles metropolitans disposen d'una notable quantitat d'equipaments de gran qualitat, força desconeguts per part de la ciutadania dels altres municipis. Cal que, d'entrada, tots els grans auditoris, teatres, museus, centres culturals, sales d'exposicions,.... d'interès molt més enllà de l'estrictament local, rebin la mateixa difusió que reben (com amínim) els equipaments barcelonins: diaris, emissores, òrgans digitals, revistes especialitzades,...han de tractar al mateix nivell el Liceu, el MNAC, el Museu Blau, el Parc Arqueològic de Gavà, el Museu de Badalona, el de la Immigració, l'Auditori de Cornellà, el Centre Cultural de Sant Cugat,..., a fi i efecte de fomentar intercanvis poblacionals, turístics, laborals, educatius...

Llegir més

2

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Serveis:

 • Col·lector de llevant: redimensionar i millorar del traçat. A càrrec de l'organisme públic responsable de la infraestructura i reclamant al propietaris privats la participació que per llei els correspongui per haver de refer el traçat que van impedir en el moment de la seva construcció.

 • Subestació elèctrica: mantenir en funció de les necessitats i a càrrec d'Endesa.

 • Prolongació del Tramvia fins a Badalona: si Badalona ho vol, executar l'obra a càrrec de l'ATM (Agència del Transport Metropolità) si ho creu necessari.

Llegir més

6

Suports

AMB

Rondes

| Autor/a: AMB

Coordinar la gestió de les rondes de Barcelona.
 • Estudiar el model d'explotació fins a definir, en un termini mitjà, un pla d'inversions destinat a la implantació de mesures tecnològiques i de control que millorin la seguretat i la qualitat del servei, l'increment de l'eficiència energètica i la resiliència.

Llegir més

10

Suports

AMB

Infraestructures de transport

| Autor/a: AMB

Reclamar a les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de transport de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la competitivitat econòmica de la metròpolis.
 • Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col•lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana.
 • Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures de transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, perquè es tracta d'un servei estructurant imprescindible per a garantir la mobilitat metropolitana i regional.
 • Promoure la implantació d'aparcaments de dissuassió (park & ride) en estacions ferroviàries de l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.
 • Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten la mobilitat i la funcionalitat metropolitanes, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i a la posada en marxa del corredor mediterrani.
 • Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.

Llegir més

4

Suports

AMB

Infraestructures

| Autor/a: AMB

Liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional a escala local entorn de les infraestructures d'interès metropolità.
 • Crear una comissió metropolitana de coordinació sobre les infraestructures d'interès metropolità on s'analitzaran, conjuntament amb els municipis, els plans, programes i projectes d'àmbit metropolità promoguts per les diferents administracions estatal i catalana, tot reclamant la funció d'autoritat en aquesta matèria.
 • Efectuar el seguiment de les principals obres d'infraestructura que s'executin dins de l'àmbit metropolità i vetllar per la seva funcionalitat amb relació al món local.
 • Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.
 • Vetllar perquè les infraestructures de gran impacte (aeroport, port, traçat del mallat elèctric, etc....) s'adaptin a les necessitats i potencialitats de resiliència del territori.

Llegir més

6

Suports

AMB

Mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció a la xarxa de bus de barri.
 • Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions en els serveis de gestió indirecta als principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.
 • Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.
 • Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.
 • Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el canvi climàtic.
 • Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les parades mateixes.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.
 • Garantir la mobilitat amb transport públic del conjunt de la ciutadania, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.
 • Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.
 • Establir un pla d'accessibilitat als polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i a la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.
 • Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.
 • Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.

Llegir més

2

Suports

AMB

Plans de Mobilitat

| Autor/a: AMB

Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.
 • Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.
 • Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.
 • Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la mobilitat neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire des del sector de la mobilitat i que serveixi de directriu per a les esmentades propostes.
 • Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i en la promoció de la seguretat viària, en particular a les rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.
 • Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com de plans dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures, incloses en els seus plans de mobilitat urbana, que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.

Llegir més

13

Suports

AMB

Dret a l'aigua

| Autor/a: AMB

Desenvolupar el principi de dret a l'aigua i garantir la governança del servei de manera equilibrada des d'una perspectiva social, financera i ambiental.
 • Garantir uns preus del servei de distribució d'aigua que tinguin en compte la capacitat econòmica de les persones i famílies, establint criteris de progressivitat homogènia en els blocs de tarifació del consum a l'àrea metropolitana.
 • Impulsar la realització d'una auditoria econòmico-financera i jurídica independent per tal d'avaluar la societat d'economia mixta que gestiona el servei del cicle integral de l'aigua.
 • Facilitar, en aquells municipis on finalitzin els actuals contractes de gestió, l'opció per a una gestió municipal a escala local, sempre que es pugui garantir la viabilitat jurídica i econòmica i el manteniment de la xarxa.
 • Estudiar la factibilitat i viabilitat econòmica, financera i de gestió d'un operador metropolità públic en matèria de cicle de l'aigua.
 • En cas que se'n conclogui la viabilitat, constituir l'operador i incorporar-hi aquells municipis en els quals es convingui una gestió de l'aigua a escala metropolitana.
 • Incorporar al Pla director del cicle de l'aigua les necessitats de finançament del servei de sanejament d'aigües, per tal de negociar amb l'ACA la seva participació.

Llegir més

8

Suports

AMB

tram metropolità del riu Llobregat

| Autor/a: AMB

Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació smart.
 • Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.
 • Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.
 • Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.
 • Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.

Llegir més

5

Suports

AMB

Impulsar la construcció de vials

| Autor/a: AMB

Impulsar la construcció de vials ciclables, de vianants i cívics als diferents espais públics metropolitans.
 • Impulsar l'estudi de la xarxa metropolitana de carrils ciclables i promoure i executar-ne diferents trams.
 • Promoure l'adequació de carrils de vianants i cívics en els projectes, molt especialment per unir el centre i la perifèria de cada nucli urbà, tot garantint les connexions interurbanes dels vials ciclables i peatonals.

Llegir més