4

Suports

AMB
Impulsar un pla de reactivació dels teixits econòmics: reindustrialització, suport a les pimes, microempreses, nous emprenedors i innovació al territori metropolità.
 • Elaborar un programa d'intervenció territorial de les necessitats en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics productius, de necessitats d'infraestructures, de capital humà, i d'innovació i promoció del coneixement.
 • Promoure la coordinació dels serveis locals a empreses en suport a projectes de manteniment i acceleració empresarial (especialment en els sectors en crisi).
 • Donar suport des dels plans d'ocupació impulsats per l'AMB a mesures d'inserció laboral a l'empresa i de foment de l'autocupació, l'emprenedoria i l'economia social.
 • Impulsar les mesures necessàries per facilitar una simplificació i optimització dels serveis per a l'activitat econòmica en el marc dels serveis locals a empreses.
 • Potenciar els àmbits de recerca i innovació, tant en els sectors emergents com tradicionals, impulsant sinergies de cooperació amb universitats i centres d'excel·lència i coneixement, i entre els teixits empresarials mateixos.
 • Mantenir i potenciar la bases de dades de zones d'activitat econòmica i de captació d'inversió (portal del sòl d'activitat econòmica i de locals).
 • Participar en el procés de redacció del Pla director urbanístic (PDU) en els aspectes relacionats amb els teixits per al desenvolupament econòmic.
 • Establir un model de transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics.
 • Posar a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial (open data).
 • Impulsar la taula de coordinació de clústers, en particular els vinculats a propostes lligades a les noves tecnologies i l'eficiència tecnològica (smart), en relació amb la prestació de serveis per al desenvolupament social i econòmic (innovació social, eficiència energètica, mobilitat per a la producció...).

Llegir més

10

Suports

AMB

Política d'igualtat d'oportunitats

| Autor/a: AMB

Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basades en el foment de l'ocupació i la possibilitat d'inserció de la població aturada.
 • Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.
 • Desenvolupar i donar suport a mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigides a una ocupació estable i de qualitat, i també altres experiències de concertació amb el tercer sector.
 • Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.
 • Elaborar una diagnosi sobre l'estat de la formació professional (FP) a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives.

Llegir més