6

Suports

AMB

Mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció a la xarxa de bus de barri.
 • Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions en els serveis de gestió indirecta als principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.
 • Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.
 • Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.
 • Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el canvi climàtic.
 • Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les parades mateixes.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.
 • Garantir la mobilitat amb transport públic del conjunt de la ciutadania, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.
 • Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.
 • Establir un pla d'accessibilitat als polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i a la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.
 • Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.
 • Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.

Llegir més

2

Suports

AMB

Plans de Mobilitat

| Autor/a: AMB

Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.
 • Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.
 • Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.
 • Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la mobilitat neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire des del sector de la mobilitat i que serveixi de directriu per a les esmentades propostes.
 • Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i en la promoció de la seguretat viària, en particular a les rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.
 • Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com de plans dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures, incloses en els seus plans de mobilitat urbana, que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.

Llegir més

3

Suports

AMB

Tractament de residus

| Autor/a: AMB

Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.
 • Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.
 • Millorar els mecanismes d'informació i comunicació a la ciutadania i a les empreses, augmentant-ne la transparència. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.
 • Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.
 • Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.

Llegir més

6

Suports

AMB
Coordinar una estratègia metropolitana de millora de barris.
 • Establir objectius metropolitans en matèria de renovació urbana per municipi i per zona/barri conjuntament amb els ajuntaments, especialment els referits a la millora de l'espai públic i els equipaments.
 • Participar en el desenvolupament d'una estratègia integral a l'eix del Besòs des d'una perspectiva global en tots els àmbits socials, econòmics, territorials, d'infraestructures, etc.
 • Facilitar el desenvolupament d'estratègies similar en aquells espais metropolitans en què els municipis manifestin la seva voluntat de treballar de forma coordinada.

Llegir més

5

Suports

AMB

Impulsar la construcció de vials

| Autor/a: AMB

Impulsar la construcció de vials ciclables, de vianants i cívics als diferents espais públics metropolitans.
 • Impulsar l'estudi de la xarxa metropolitana de carrils ciclables i promoure i executar-ne diferents trams.
 • Promoure l'adequació de carrils de vianants i cívics en els projectes, molt especialment per unir el centre i la perifèria de cada nucli urbà, tot garantint les connexions interurbanes dels vials ciclables i peatonals.

Llegir més

10

Suports

AMB

Gestió dels espais públics

| Autor/a: AMB

Desenvolupar les noves fórmules de treball ja implementades per aconseguir millores qualitatives en la gestió dels espais públics com a elements transformadors per al benestar de les persones.
 • Incorporar al sistema de gestió dels espais públics els mecanismes i sensors necessaris per tal de fer-ne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.
 • Implementar una plataforma Smart per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.
 • Generalitzar a tots els parcs i platges metropolitans la instal·lació de Jugatecambientals.
 • Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.
 • Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.

Llegir més

2

Suports

AMB

Projectes d'intervenció territorial

| Autor/a: AMB

Donar suport als municipis en la preparació de projectes d'intervenció territorial que incorporin criteris per a la concepció ambiental dels projectes així com de solucions d'estalvi energètic i de generació d'energies renovables.
 • Redactar i editar la guia de criteris per a la concepció ambiental dels projectes de parcs urbans així com un manual de consells per a la reducció de la petjada ecològica dels projectes i obres i un registre de materials i solucions constructives de baix impacte.
 • Incorporar en el disseny dels parcs mesures correctores de la contaminació a partir dels principis de resiliència.
 • Impulsar el càlcul i l'avaluació de la petjada ecològica dels projectes i obres executats en el mandat anterior. Incorporar als projectes una memòria ambiental de millora amb mesures d'eficiència energètica, minimització de residus i aplicacions constructives sostenibles.
 • Promoure la redacció sistemàtica dels certificats d'eficiència energètica dels edificis municipals així com la realització d'auditories energètiques del patrimoni públic municipal i el seu pla d'implementació.

Llegir més

3

Suports

AMB
Executar el Programa metropolità d'inversions del mandat, tot reforçant els eixos d'actuació definits per l'AMB per a les seves intervencions: vertebració, centralitat, cohesió, qualitat, continuïtat i ús cívic.
 • Promoure sessions de treball amb tots els ajuntaments de cara a definir els projectes i obres que s'incorporaran al nou Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE 2016-2019), atenent els eixos d'actuació definits.
 • Executar els projectes i obres previstos en el Pla, així com incorporar les modificacions que de comú acord s'estableixin en les previsions de cada ajuntament.
 • Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, les assistències tècniques de projectes, direccions d'obra, estudis tècnics, etc. que necessitin, tant per als seus plans d'inversions com per a preparar convocatòries a plans de subvencions o programes d'altres administracions locals, autonòmiques, estatals o europees.

Llegir més

5

Suports

AMB
Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
 • Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.
 • Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.
 • Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dóna identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.
 • Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.
 • Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.
 • Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.

Llegir més

4

Suports

AMB
Impulsar un pla de reactivació dels teixits econòmics: reindustrialització, suport a les pimes, microempreses, nous emprenedors i innovació al territori metropolità.
 • Elaborar un programa d'intervenció territorial de les necessitats en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics productius, de necessitats d'infraestructures, de capital humà, i d'innovació i promoció del coneixement.
 • Promoure la coordinació dels serveis locals a empreses en suport a projectes de manteniment i acceleració empresarial (especialment en els sectors en crisi).
 • Donar suport des dels plans d'ocupació impulsats per l'AMB a mesures d'inserció laboral a l'empresa i de foment de l'autocupació, l'emprenedoria i l'economia social.
 • Impulsar les mesures necessàries per facilitar una simplificació i optimització dels serveis per a l'activitat econòmica en el marc dels serveis locals a empreses.
 • Potenciar els àmbits de recerca i innovació, tant en els sectors emergents com tradicionals, impulsant sinergies de cooperació amb universitats i centres d'excel·lència i coneixement, i entre els teixits empresarials mateixos.
 • Mantenir i potenciar la bases de dades de zones d'activitat econòmica i de captació d'inversió (portal del sòl d'activitat econòmica i de locals).
 • Participar en el procés de redacció del Pla director urbanístic (PDU) en els aspectes relacionats amb els teixits per al desenvolupament econòmic.
 • Establir un model de transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics.
 • Posar a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial (open data).
 • Impulsar la taula de coordinació de clústers, en particular els vinculats a propostes lligades a les noves tecnologies i l'eficiència tecnològica (smart), en relació amb la prestació de serveis per al desenvolupament social i econòmic (innovació social, eficiència energètica, mobilitat per a la producció...).

Llegir més

6

Suports

AMB
Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

10

Suports

AMB

Espais naturals i agrícoles prioritaris

| Autor/a: AMB

Vetllar de forma especial pel manteniment i la potenciació dels serveis ecosistèmics associats als diferents elements de la infraestructura verda metropolitana.
 • Participar en els òrgans territorials de gestió, com són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, i establir la participació de l'AMB en el Parc Agrícola del Baix Llobregat.
 • Redactar els projectes de restauració per tal de mitigar els impactes que representen amenaces per a la integritat o la connectivitat dels principals espais oberts metropolitans.
 • Impulsar processos d'assessorament específic als municipis per al control del traçat i la mitigació dels impactes de les infraestructures territorials que afecten els paisatges natural i urbà.
 • Donar suport als processos participatius i taules de treball municipal.
 • Fomentar models territorials que augmentin la resiliència del territori davant de les  pertorbacions naturals mitjançant l'estímul de les activitats agropecuàries.

Llegir més