10

Suports

AMB

Gestió dels espais públics

| Autor/a: AMB

Desenvolupar les noves fórmules de treball ja implementades per aconseguir millores qualitatives en la gestió dels espais públics com a elements transformadors per al benestar de les persones.
 • Incorporar al sistema de gestió dels espais públics els mecanismes i sensors necessaris per tal de fer-ne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.
 • Implementar una plataforma Smart per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.
 • Generalitzar a tots els parcs i platges metropolitans la instal·lació de Jugatecambientals.
 • Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.
 • Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.

Llegir més

3

Suports

AMB
Executar el Programa metropolità d'inversions del mandat, tot reforçant els eixos d'actuació definits per l'AMB per a les seves intervencions: vertebració, centralitat, cohesió, qualitat, continuïtat i ús cívic.
 • Promoure sessions de treball amb tots els ajuntaments de cara a definir els projectes i obres que s'incorporaran al nou Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE 2016-2019), atenent els eixos d'actuació definits.
 • Executar els projectes i obres previstos en el Pla, així com incorporar les modificacions que de comú acord s'estableixin en les previsions de cada ajuntament.
 • Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, les assistències tècniques de projectes, direccions d'obra, estudis tècnics, etc. que necessitin, tant per als seus plans d'inversions com per a preparar convocatòries a plans de subvencions o programes d'altres administracions locals, autonòmiques, estatals o europees.

Llegir més

4

Suports

AMB
Implementar mesures de reforç de les polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, amb acords amb agents socials i econòmics.
 • Impulsar l'Acord socioeconòmic metropolità amb els actors socials i econòmics per a la reactivació econòmica del territori, especialment en els aspectes productius, a través de grups de treball en matèria d'infraestructures, enfortiment del teixit econòmic, innovació i coneixement i capital humà.
 • Promoure un acord específic metropolità en matèria de salari de referència (SRM) i de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Promoure un grup de treball entre el món acadèmic, els agents socials i els municipis per debatre sobre el futur econòmic del territori metropolità.

Llegir més

10

Suports

AMB

Política d'igualtat d'oportunitats

| Autor/a: AMB

Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basades en el foment de l'ocupació i la possibilitat d'inserció de la població aturada.
 • Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.
 • Desenvolupar i donar suport a mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigides a una ocupació estable i de qualitat, i també altres experiències de concertació amb el tercer sector.
 • Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.
 • Elaborar una diagnosi sobre l'estat de la formació professional (FP) a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives.

Llegir més

6

Suports

AMB
Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

9

Suports

AMB

Accés a l'energia

| Autor/a: AMB

Garantir el dret fonamental d'accés a l'energia.
 • Participar en la definició d'un model metropolità per l'autonomia energètica a les llars que impulsi plans, mesures i acords amb les companyies subministradores. Capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadania en general per prevenir i mitigar el malbaratament energètic, per fomentar l'autonomia i l'eficiència energètica i lluitar contra el canvi climàtic.
 • Col·laborar en la definició d'estratègies innovadores de finançament de la rehabilitació energètica d'edificis.

Llegir més